Turistik Otel İşletmeciliği Yapan Şirketin İmzaladığı Kontenjan Sözleşmesi Damga Vergisinden İstisnadır

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
TARİH : 01.12.2017
SAYI : 90792880-155.14.02[2016/4463]-480786
KONU : Turistik otel işletmeciliği yapan şirketin imzaladığı kontenjan sözleşmesi damga vergisinden istisna tutulabilir mi?

ÖZET: Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının döviz kazandırıcı faaliyet olarak sayıldığı dikkate alındığında, turistik otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketin sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesinin geçerlilik süresi dahilinde belgede yer alan faaliyet değeri ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki turizm firmaları ile yapacağı döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmeleri için damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır. Turizm faaliyeti kapsamında yurt içindeki turizm firmalarıyla yapılacak döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmelerine ise her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak adlarına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin bulunması ve söz konusu kağıtların belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması koşulu ile damga vergisi istisnası uygulanması mümkündür.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, turistik otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketinizin yurtiçi ve yurtdışı turizm firmaları ile yapılan kontenjan, konaklama sözleşmelerinin şirketiniz adına Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen …/…/20… tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanun hükmünün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin, (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik “3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” başlıklı bölümünde döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu belirtilmiş, (3.2.15) fıkrasında da, “Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları” diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

Özelge talep formu eki …/…/20… tarihli ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan İhracat: 2008/6 sayılı tebliğin 6/3-L maddesine istinaden düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik (3.2.15) fıkrasına tekabül ettiği, belgede yer alan faaliyet değerinin … Euro olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde, turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının döviz kazandırıcı faaliyet olarak sayıldığı dikkate alındığında, turistik otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketinizin sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesinin geçerlilik süresi dahilinde belgede yer alan faaliyet değeri ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki turizm firmaları ile yapacağınız döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmeleri için damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır. Turizm faaliyetiniz kapsamında yurt içindeki turizm firmalarıyla yapacağınız döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmelerine ise her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak adlarına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin bulunması ve söz konusu kağıtların belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması koşulu ile damga vergisi istisnası uygulanması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım

Bu Yazıyı Paylaşın