Sehven Fazla Ödenen ÖTV’nin İadesi

4760
ÖTV. Özelgeleri
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 27.10.2017
SAYI : 93767041-135[15/1-2016/14]-42331
KONU : Sehven fazla ödenen ÖTV’nin iadesi hk.
…………………….

İlgide kayıtlı özelge talebiniz ve eklerinin incelenmesinden, 22/4/2016 tarihinde …..’ya ilk iktisap kapsamında satışı yapılan ve adı geçen tarafından kayıt ve tescil edilmiş taşıta ilişkin olarak KDV dahil iskontolu tutar üzerinden 51.660,87 TL olarak düzenlenmesi gerekirken sehven 57.000,00 TL olarak düzenlediğinizi ifade ettiğiniz satış faturasına istinaden Firmanıza 3.298,24 TL fazla ödenen ÖTV farkının iadesinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

– 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği;

– 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükarda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı

hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca mezkûr Kanunun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin; iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şartıyla, bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, bu vergiden mahsup edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/F/1) bölümünde de belirtildiği üzere, Kanunun (15/1) maddesi hükmü gereğince yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlarla ilgili borçlandığı veya ödediği vergiler için düzeltme yapmaları, ÖTV’den mahsup edebilmeleri veya iade talebinde bulunmaları mümkün olup, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlar için dönem şartı aranmamaktadır. Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bunun defter kayıtları, belgeler ve beyannamede gösterilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda düzeltme işlemi, fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin, en erken bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamenin “İndirimler” bölümüne dâhil edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Bunun mümkün olmaması ya da fazla veya yersiz ödenen ÖTV’nin bu şekilde telafi edilememesi halinde ise 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde standart iade talep dilekçesi ile nakden ya da bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dâhil) borçlarına mahsuben iade talep edilmesi mümkündür.

Anılan Tebliğde ayrıca, fazla veya yersiz beyan edilip ödenen ÖTV’ye dayanak belgelerin firma yetkilisince onaylı bir örneği ile birlikte, ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcı tarafından da imzalanmış olan tutanağın da vergi dairesine verileceği, talep edilen iadenin, iadeye konu verginin beyan edilip ödendiğinin ilgili dönem ÖTV beyannamesi ve vergi dairesi kayıtlarından tespit edilmesine bağlı olarak yerine getirileceği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, düzeltme ve iade talebine ilişkin tevsik edici belgelerin tamamının sunulmuş olması kaydıyla, taşıtın kayıt ve tescil edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın Tebliğin söz konusu bölümü kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, diğer şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki malların kayıt ve tescil edilmiş olması, malların iade edilmesinden farklı olarak, fazla ve yersiz vergi ödenmesi halinde düzeltme işleminin yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, özelge talep formunuzda belirtilen nedenler dolayısıyla ilk iktisabında satış bedelinin sehven fazla gösterildiğini ifade ettiğiniz taşıtla ilgili olarak, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ve değişikliğin mahiyetine uygun şekilde, Kanunun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında düzeltme işlemi yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu düzeltme işlemi sonrasında esas alınacak ÖTV matrahının, Kanunun (12/1) maddesinde belirtilen tutardan daha düşük olamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bu Yazıyı Paylaşın