Savunma Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği

09 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31745

Millî Savunma Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; savunma hizmetleri uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, savunma hizmetleri uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile savunma hizmetleri uzman ve yardımcılarının görev, yetki, sorumlulukları ve diğer hususları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 44 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

ç) Birim: Lojistik Genel Müdürlüğüne bağlı inşaat emlak bölge başkanlıkları, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tedarik bölge başkanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrika müdürlükleri, Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı tersane komutanlıkları, Askeralma Genel Müdürlüğüne bağlı ASAL bölge başkanlıkları, A ve B grubu askerlik şubesi başkanlıkları ile Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan asgari tugay komutanlıkları veya eşitinin merkez karargâhlarını,

d) Birim amiri: Lojistik Genel Müdürlüğüne bağlı inşaat emlak bölge başkanlıklarında bölge başkanını, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tedarik bölge başkanlıklarında bölge başkanını, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı fabrika müdürlüklerinde fabrika müdürünü, Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı tersane komutanlıklarında tersane komutanını, Askeralma Genel Müdürlüğüne bağlı ASAL bölge başkanlıklarında bölge başkanını, A ve B grubu askerlik şubesi başkanlıklarında şube başkanını, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan asgari tugay komutanlıkları veya eşitinin merkez karargâhlarında asgari tugay komutanını veya eşitinin merkez karargâh komutanını,

e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Giriş sınavı: Savunma hizmetleri uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya sadece sözlü sınavı,

g) Giriş Sınavı Komisyonu: Savunma hizmetleri uzman yardımcılığı giriş sınavını yapan komisyonu,

ğ) Komisyon: Yeterlik sınavını yapan Yeterlik Sınavı Komisyonunu,

h) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

i) Uzman: Savunma hizmetleri uzmanını,

j) Uzman yardımcısı: Savunma hizmetleri uzman yardımcısını,

k) Üstsubay: Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subayları,

l) Yeterlik sınavı: Savunma hizmetleri uzmanlığı için yapılan yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülecek zamanda ve 6 ncı maddede belirtilen öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yapılır veya yaptırılır. Yazılı sınav, klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını ÖSYM’ye, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir. Bu takdirde yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS taban puanı ve türü/türleri, hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, atama yapılacak kadro sayısı, derecesi, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli ve diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre taban puan ve üzeri puan alarak, ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, eczacılık, veterinerlik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin veya Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği, ihtiyaç duyulan ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden,

mezun olmak.

ç) Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilanında Bakanlıkça belirlenen diğer şartları taşımak.

İstenilen belgeler

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bakanlıktan veya Bakanlığın kurumsal internet sitesinden temin edilebilecek giriş sınavı formu.

b) Resmî makamlardan alınmış Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı tıpkıçekimi.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Bakanlık tarafından onaylı örneği.

d) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya tıpkıçekimi.

e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

f) Güvenlik soruşturması formu.

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Bakanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler.

Başvuru şekli ve yeri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru; elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde Bakanlığın kurumsal internet sitesi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına hazırlık çalışmaları

MADDE 9 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Müdürlük, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceler.

(2) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının, yazılı sınav yapılması halinde, en fazla yirmi katını geçmemek üzere ilanda belirlenen sayıda aday sıralamaya tabi tutulur. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilir ve giriş sınavına katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(3) Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katından fazla olamaz.

(4) Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(5) Giriş sınavına girme hakkı kazanan adaylara sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde fotoğraf, kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

Giriş Sınavı Komisyonu

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav ile sözlü sınav sorularının hazırlanması veya hazırlattırılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından yapılır veya yürütülür.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu; genel müdürler, genel müdür yardımcıları, müstakil daire başkanları, daire başkanları ve millî savunma uzmanları arasından Bakan tarafından belirlenen beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle beş yedek üye belirlenir. Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(3) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

(4) Giriş Sınavı Komisyonunun başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Sınav soruları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır.

b) Giriş Sınavı Komisyonunca yazılı sınav uygulama esasları belirlenir.

c) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması şarttır. Yazılı sınav sonucu tutanağa bağlanır ve komisyon üyelerince imzalanır.

ç) Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

d) Yazılı sınav sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve sınava giren bütün adaylara tebliğ edilmiş sayılır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

e) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları Bakanlığın görev alanına giren temel konular ile aşağıdaki konular arasından belirlenir:

a) İktisat Grubu;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) İktisat politikası,

3) İşletme iktisadı,

4) Uluslararası iktisat,

5) Türkiye ekonomisi.

b) Maliye Grubu;

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamaları ve bütçe,

3) Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

4) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

4) Borçlar hukuku (genel hükümler),

5) Ticaret hukuku (başlangıç-ticari işletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

6) Ceza hukuku (genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe,

2) Maliyet muhasebesi.

d) Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi.

(2) Sınav sorularının % 70’i birinci fıkrada yer verilen mesleki alan bilgisi konularından, % 20’si Bakanlığın görev alanına ait temel bilgilerden ve % 10’u da genel kültür ve genel yetenek konularından hazırlanır.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen öğrenim mezunları için alan bilgisi konuları; Bakanlıkça belirlenen bölümlerin müfredatları ve birinci fıkrada belirlenen sınav konuları olarak kabul edilir ve ikinci fıkra hükümleri bu şekilde uygulanır.

(4) Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesi ile savunma ve güvenlik politikalarına ilişkin sorulara da yer verilebilir.

(5) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, adayların hangi sınav konularından sorumlu olacağı sınav duyurusunda belirtilir.

(6) Yazılı sınav sorularının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir ve sözlü sınav, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçlara itiraz

MADDE 14 – (1) Giriş Sınav Komisyonu; yazılı sınav yapılmış olması halinde, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların giriş sınavı başarı puanlarını tespit eder. Sadece sözlü sınav yapılmış olması halinde, KPSS puanı ve sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.

(2) Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

(3) Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri tutanakla belirlenir ve sözlü sınavın bitiminden sonra oluşturulan liste, Personel Genel Müdürünün onayı ile Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Sınav sonuçları açıklanırken, kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(5) Sınav sonuçlarının kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde Bakanlıkta olacak şekilde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

(6) Giriş sınavı başarı puanları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türleri ayrı ayrı dikkate alınmak kaydıyla öğrenim dallarına göre atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Genel Müdürlük tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste Personel Genel Müdürünün onayı ile Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(7) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(8) Asil listedeki adaylardan çeşitli sebeplerle atanamayan, atamaları iptal olan, atama olmadığı ya da atamadan sonra ayrılan olduğu takdirde boşalan kadrolara, Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda sınav sonucunun ilanından itibaren, bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Uzman yardımcılığına ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olarak uzman yardımcılığına atanacakların, Bakanlık tarafından belirlenen süre içerisinde aşağıda sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekir:

a) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.

b) Altı adet vesikalık fotoğraf.

c) Mal beyannamesi.

ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu.

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 16 – (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) 15 inci maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların uzman yardımcılığına atamaları yapılır. Söz konusu soruşturma ve araştırma sonucu olumsuz sonuçlananlar için 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(4) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde yanıltıcı bilgi verenler kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Uzman yardımcılığı süresi ve çalışma düzeni

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde eğitime tabi tutulurlar.

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için, Genel Müdürlükçe ilgili birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle en az üç yıllık bir süreyi kapsayan temel ve hazırlayıcı eğitimin de yer aldığı bir yetiştirme programı hazırlanır ve bu program Bakan Yardımcısı tarafından onaylanır.

(2) Bu program;

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi edinilmesini,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının edinilmesini, yazışma ve rapor yazma gibi konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Analitik düşünme, bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

d) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içinde konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,

e) Ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini,

f) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttırılmasını,

g) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,

kapsar.

(3) Uzman yardımcıları, Bakanlık birimlerinde eğitime gönderilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 19 – (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için; uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. Bu süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dâhil değildir.

Yeterlik sınavı komisyonu

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavının yapılması, yeterlik sınav sorularının hazırlanması ve sonuçlarının açıklanması, itirazların incelenerek karara bağlanması işlemleri Komisyon tarafından yürütülür.

(2) Komisyonun oluşturulmasına ve sekretaryasına ilişkin 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınav konuları ve tarihi en az altı ay önceden uzman yardımcılarına duyurulur.

(2) Yeterlik sınavı, Komisyon tarafından yazılı ve sözlü veya sadece sözlü şekilde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren temel konular ile sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Yeterlik sözlü sınavı;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir ve sözlü sınav, bu hususlara ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Yazılı sınav, Komisyon tarafından yapılabileceği gibi 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(6) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarının yapılması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır.

(7) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavına ilişkin yazılı ve sözlü sınavlar, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav için Komisyon başkan ve üyeleri tarafından yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır.

Yeterlik sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz

MADDE 23 – (1) Komisyon, sınav sonuçlarını en geç on beş iş günü içinde değerlendirir. Komisyon tarafından, bu sürenin yeterli olmaması halinde Bakanlık makamından on beş iş gününü aşmamak üzere ek süre talep edilebilir. Sınav sonuçları, sınava ilişkin tutanaklar, değerlendirme sonucu, Komisyonda görevli her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav sonuç tutanağı tanzim edilerek değerlendirme süresinin bitimini takip eden beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük, Bakanlığın kurumsal internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarını ilan eder.

(2) Uzman yardımcısı, sınav sonuçları için sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, Genel Müdürlükçe yedi iş günü içerisinde Komisyona iletilir ve Komisyon tarafından en fazla yedi iş günü içinde karara bağlanır. İtiraz sonucu uzman yardımcısına yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Uzmanlığa atanma

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Yeterlik sınavında başarılı olması,

şartları aranır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev Yerleri, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri

Uzman ve uzman yardımcılarının görev yerleri

MADDE 25 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, birim amirine bağlı olarak görev yaparlar. Birim amiri, uzman ve uzman yardımcılarını doğrudan kendisine bağlı (sivil veya üstsubay yöneticisi olan) birimlerde çalıştırabilir. İhtiyaç duyulması halinde uzman ve uzman yardımcıları atandıkları birim kadroları dışında görevlendirilebilir.

(2) Uzman yardımcıları ilk atandıkları yerlerdeki görev süreleri ile uzman ve uzman yardımcılarının yer değişikliği işlemleri 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 26 – (1) Mevzuatla görev yaptığı birime verilen aşağıdaki görevler uzman ve uzman yardımcıları tarafından yerine getirilir:

a) Kendisine verilen konulara ait çalışmaları biriminin çalışma esas ve ilkelerine göre yürütmek.

b) Biriminin görev alanına giren ve uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Kendisine verilen konularla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, çalıştığı birimin hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve bu konulara ilişkin raporlar hazırlamak.

ç) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

d) Görevlendirildikleri toplantı, seminer ve eğitim programları ile çalışma gruplarında görev almak ve sonuçlarını rapor halinde amirine sunmak.

e) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkı sağlamak.

f) Uygulamada karşılaşılan aksaklık ve sorunları tespit etmek, bunları gidermek için gerekli tedbirleri almak ve kendi yetkisi dışında bulunanlar için öneride bulunmak.

g) Görev tanım formunda belirtilen görevler ile amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yerine getirirler.

(3) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar. Birim amirinin görevlendirmesiyle yeterlilik süresi içinde yetiştirilmek üzere, uzman yardımcıları, uzmanların gözetiminde çalıştırılabilir.

(4) Verilen işleri mevzuata, yıllık plan ve programlara uygun olarak süresi içinde yerine getirmekten dolayı uzman ve uzman yardımcıları amirlerine karşı sorumludur.

(5) Uzman ve uzman yardımcıları görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmekle yükümlüdür.

Hizmet içi eğitim

MADDE 27 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Bakanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan zamanlarda hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Hizmet içi eğitimlerde, Bakanlık hizmet birimleri tarafından eğitici ve eğitim içeriği desteği verilebilir.

(3) Uzman ve uzman yardımcıları talep etmeleri ve Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 28 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir. Sınav belgeleri ise resmî belge saklama usul ve esaslarına göre muhafaza edilir.

(2) Yeterlik sınavı sonucundaki belgeleri özlük dosyalarında saklanır.

(3) Giriş Sınavı Komisyonu ile Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar, dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre savunma hizmetleri uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla savunma hizmetleri uzmanlığına atanabilirler.

Kariyer dışı uzman ve uzman yardımcısı atanamayacağı

MADDE 30 – (1) Üst hukuk normlarındaki düzenlemeler hariç uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Bakanlığın ilgili birimine bildirilir. Bakanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın