altinoz.com.tr

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30995

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bakanlık, yapılan bildirimler üzerine, kullanıma geçmiş ürünün, piyasada kendisini birebir temsil eden ürün bulunmaması durumunda, ürünü piyasaya arz eden üreticide ürünün teknik dosyasını ve ilgili belgeleri denetlemek yoluyla, ürünün piyasaya arz edildiği zamanda teknik mevzuatına uygun olup olmadığını denetleyebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde, her türlü test ve muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen üründen numune alır. Numune miktarı, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, biri şahit numune olmak üzere üç takımı geçmeyecek miktarda üretici veya dağıtıcıdan bedeli ödenmeden alınır. Ancak, ürünün yapısı veya özelliğinden dolayı şahit numune alınmasının fiilen mümkün olmadığı hallerde, sadece test ve muayenenin gerektirdiği ölçüde de numune alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık merkez teşkilatı veya il müdürlüğü, teste tabi tutulan numune veya numunelerin teslim alınması için üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunur.  Teslim alınan numuneler, mevzuatına uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilemez. Bildirimden itibaren bir ay içinde üretici tarafından test ve muayene kuruluşundan alınmayan numuneler ise,  Bakanlık merkez teşkilatı, il müdürlüğü veya Bakanlık onayı ile numunenin bulunduğu test ve muayene kuruluşu tarafından “Numune Bertaraf Tutanağı” düzenlenerek bertaraf edilir. Bertaraf işlemi için ilgili test ve muayene kuruluşunca fatura edilen bertaraf bedeli, üretici tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenir. Bu durumda üretici ürüne ilişkin herhangi bir bedel talep edemez. Üreticiye ulaşılamaması durumunda da madde metni uygulanır.

ç) Uygunsuzluk nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra şahit numuneye, idari yaptırım kararında alınan önlemler uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin son cümlesinde yer alan “tanınabilir.” ibaresi “tanınır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) PGD’den sorumlu hizmet birimlerinde veya ilgili teknik düzenlemeleri hazırlayan birimlerinde veya il müdürlüğünde çalışıyor olmak,”

“d) PGD’den sorumlu hizmet birimlerinde veya ilgili teknik düzenlemeleri hazırlayan birimlerinde görevli personel hakkında maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanmaz. PGD’den sorumlu hizmet birimlerinde veya ilgili teknik düzenlemeleri hazırlayan birimlerinde görevli personelin denetim personeli eğitimine katılabilmesi için üniversitelerin en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “altı ayda bir” ibaresi “yılda en az bir defa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Dışı Tüketici Ürünleri Hızlı Bilgi Değişim Sistemi Bildirimleri

EK MADDE 1 – (1) Bakanlık, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Dışı Tüketici Ürünleri Hızlı Bilgi Değişim Sistemi aracılığıyla uygun olmadığı ve ülke piyasasına arz edildiği tespit edilen ürünler hakkında, denetim süreci içerisinde test ve muayene işlemi yapmadan anılan sistem bildiriminde yer alan risk tipi göz önüne alınarak üreticiden savunma talep edebilir. Savunma talep yazısında ürüne ilişkin bilgi ve belgeler de talep edilebilir.

(2) Üreticiden alınan savunma ve/veya bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarla orantılı olarak idari yaptırım kararı alınır.

(3) Üretici tarafından sunulan savunma ile bilgi ve belgelerin idari yaptırım kararı alınabilmesi için yeterli bulunmaması durumunda test ve muayene işlemleri de dahil olmak üzere ürüne ilişkin piyasa gözetimi ve denetim faaliyeti başlatılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/10/2012 28424
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/2/2014 28924
2- 16/5/2015 29357
3- 12/9/2018

30533