Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30409

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/5/2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmeliğin başlığında yer alan “İLE BAĞLI KURULUŞLARININ” ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık döner sermaye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
  2. b) Döner sermaye işletme yöneticisi: Bakanlık merkez işletmesinde Müsteşarı, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürünü,
  3. c) İşletme: Sağlık Bakanlığı merkez ve İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmesini,

ç) İşletme birimi: Sağlık Bakanlığı merkez birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü merkezi için kurulan birim (Sağlık Müdürlüğü İşletme Birimi olarak adlandırılacaktır) ile İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık tesislerinde (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri dahil) kurulan birimi,

  1. d) İşletme birimi bütçesi: İşletme birimlerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
  2. e) İşletme birimi yöneticisi: İşletme biriminin en üst yöneticisini,
  3. f) İşletme bütçesi: İşletme birimlerinin bütçelerininkonsolideedilerek oluşturulan ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
  4. g) Kanun: 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunu,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığında yer alan “İdaresi,” ibaresi “İdaresi ve Harcama Yetkililiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığı “İşletmenin idaresi ve harcama yetkililiği” olarak; aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “işletmenin” ibaresi “işletme” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İşletmenin döner sermaye yöneticisi” ibaresi “Döner sermaye işletme yöneticisi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri harcama yetkilisidir.

(4) Taşra teşkilatında İl Sağlık Müdürü harcama yetkilisidir.

(5) Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri, işletme biriminde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere; İl Sağlık Müdürü, Sağlık Müdürlüğü İşletme Birimlerinde hiyerarşik olarak en yakın yöneticilere, işletme birimi kurulan Sağlık Tesislerinde ise işletme birimi yöneticisine harcama yetkisini devredebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri ilgili mevzuatına göre görevlendirilecek muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere muhasebe yetkilisi yardımcıları görevlendirilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için 209 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tutar kadar sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilir.

(2) İşletmelerin her birine verilecek sermayenin miktarı Bakanlıkça ihtiyaca göre belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya Müsteşar yetkilidir. Bu yetkisini yazılı olarak devredebilir.

(2) Bölüm içi aktarmalarda aktarma yapmaya Bakanlık merkez birimlerinde işletme birim yöneticileri, taşra teşkilatında ise İl Sağlık Müdürü yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık müdürlüğü işletme birimi ve bağlı sağlık tesisleri işletme birimi bilançoları konsolide edilerek İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi bilançosu Sağlık Bakanlığı merkez döner sermaye saymanlığına gönderilir.”

“(3) Sağlık Bakanlığı merkez döner sermaye saymanlığı, Sağlık Bakanlığı merkez ve İl Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmelerinin bilançolarını Şubat ayı sonuna kadar konsolide ederek elektronik veya kağıt ortamında istenilecek şekilde ilgili yerlere verirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Bakanlık ve bağlı kuruluşlar” ibaresi “Bakanlık ve merkez” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 ncimaddesine göre” ibaresi “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (g) bendi gereğince” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/5/2017

30067

Bu Yazıyı Paylaşın