Resmî İlân Ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29946

Basın İlan Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, resmî ilân ve reklâmların Basın İlan Kurumu tarafından elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilân verenlerden alınması ve süreli yayınlara dağıtılmasının sağlanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, resmî ilân ve reklâmların Basın İlan Kurumu tarafından elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilân verenlerden alınıp süreli yayınlara dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara dair hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini,

b) İlân Bilişim Sistemi (İLANBİS): Elektronik ortamda gönderilen resmî ilân ve reklâmların alınması ile süreli yayınlara dağıtılmasını sağlayan, Kurumun resmî ilân ve reklâmlara aracılık hizmetlerinin yürütüldüğü ilân bilişim sistemini,

c) İLANBİS hesabı: İLANBİS’e erişim için gerekli olan oturum açma bilgilerini,

ç) İlân veren: Kurum aracılığıyla resmî ilân ve reklâm yayınlattıran kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerini,

d) Kurum: Basın İlan Kurumunu,

e) Resmî ilân ve reklâm: 195 sayılı Kanun gereğince Kurum aracılığıyla yayınlanması zorunlu ilân ve reklâmları,

f) Süreli yayın: Resmî ilân ve reklâm yayınıyla alakalı gazete ve dergileri,

g) Şube Müdürlüğü: Kurum Genel Müdürlüğüne bağlı olarak illerde faaliyet gösteren mahallî teşkilâtı,

ğ) Yayın talimatı: Kuruma gönderilen resmî ilânların nerede ve kaç defa, hangi mevzuata göre yayınlanacağı, bu ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi ile resmî ilân kapsamı dışındaki diğer ilân ve reklâmların yayınına ilişkin bilgilerin işlendiği İLANBİS ara yüzünü,

h) Yetkilendirme yazısı: Resmî ilân ve reklâmların İLANBİS üzerinden Kuruma gönderilmesi için ilân verenlerin yetkili kıldığı personel bilgilerinin yer aldığı yazıyı,

ı) Yetkili kullanıcı: Kuruma İLANBİS üzerinden resmî ilân ve reklâmları göndermek, bu ilânları düzeltmek, teyit etmek, iptal etmek için ilân verenler tarafından görevlendirilen yetkili personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî İlân ve Reklâm Yayınına İlişkin Usûl ve Esaslar

Yetkili kullanıcıların belirlenmesi ve değişikliği

MADDE 5 – (1) İLANBİS aracılığıyla resmî ilân ve reklâmların Kuruma gönderilmesi, bunların düzeltilmesi, teyit veya iptal edilmesi gibi işlemlerin yapılması için ilân veren tarafından iki kişiden az olmamak üzere yetkili kullanıcı belirlenir.

(2) İlân veren tarafından yetkilendirilen kullanıcılara ilişkin bilgilerin yer aldığı bir örneği Ek-1’de verilen Yetkilendirme Yazısında belirtilen yetkili kullanıcı bilgileri ilgili Şube Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Yetkilendirme Yazısına istinaden Kurum tarafından hazırlanan kullanıcı adı ve şifreleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından gizlilik esasına uyularak ilân verene teslim edilir.

(4) Kullanıcı adı ve şifresinin kaybedilmesi halinde ilân verenin yazılı talebi üzerine ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yenisi verilir.

(5) İlân verenler yetkili kullanıcılarında meydana gelecek değişiklikleri derhal ilgili Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Kullanıcı işlemleri

MADDE 6 – (1) Resmî ilân ve reklâmlar İLANBİS üzerinden yayın talimatı ile kaydedilir.

(2) Kullanıcılar, resmî ilân ve reklâmlara ait metin ya da görselleri dijital teknolojilere göre, Kurum tarafından belirlenecek şekilde göndermek zorundadır.

Yayın talimatı

MADDE 7 – (1) Resmî ilân ve reklâmların kayıt işlemleri, bir örneği Ek-2’de verilen yayın talimatı dikkate alınarak İLANBİS üzerinden yapılır.

(2) Kaydı yapılan ilâna ilişkin yayın talimatı, ilân metni veya görseli İLANBİS’e yüklenir.

Resmî ilânların tahmini bedelinin hesaplanması ve fatura tanzimi

MADDE 8 – (1) Resmî ilânların tahmini bedelleri, ilân verenlerce yüklenen ilân metni ve yayın talimatı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunun tespit etmiş olduğu yürürlükteki Resmî İlân Fiyat Tarifesine göre İLANBİS tarafından hesaplanır.

(2) Bu bedeller ilân verenler veya muhatapları tarafından Kuruma peşin olarak ödenir.

(3) Kanunî sebeplerden ötürü tahminî resmî ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezî yönetim kapsamındaki idareler faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

(4) Borç üç ay içinde ödenmez ise tahsili için kanunî takip yapılır ve bu gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılmak üzere durum Genel Müdürlük tarafından yetkili makamlara bildirilir.

Yayınlama yöntemi

MADDE 9 – (1) Yayınlama yöntemi 195 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen ilân ve reklâmları verenlerin istekleri, Kurum Genel Kurulu tarafından tespit edilecek esaslar dahilinde işlem görür.

Resmî ilân ve reklâmların gönderilmesi

MADDE 10 – (1) İLANBİS üzerinden verilecek resmî ilân ve reklâmlar hakkındaki yayın talimatı, ilân metni ve görseli ile tahmini yayın bedelinin yatırıldığını gösterir ödeme belgesi yayın tarihinden en az beş iş günü önce yetkili kullanıcı tarafından İLANBİS’e kaydedilir.

(2) İlân verenlerin yayın tarihlerini tespit ederken, birinci fıkrada belirtilen sürenin yeterli olup olmadığını dikkate almaları gerekir.

(3) Resmî ilân ve reklâmların İLANBİS üzerinden gönderilmesi esnasında, gerekli belgelerin süresinde sisteme yüklenmemesi, hatalı veya noksan bilgi ve belge yüklenmesi nedeniyle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir malî külfet doğması ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

Resmî ilân ve reklâmların onayı

MADDE 11 – (1) İLANBİS üzerinden verilecek resmî ilân ve reklâmlar Kurum Genel Müdürlüğünün görevlendireceği Şube Müdürlükleri tarafından kontrol edilerek onaylanır.

(2) Dayandığı mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler onaylanmaz.

Resmî ilân ve reklâmların süreli yayınlara dağıtımı

MADDE 12 – (1) Şubeler tarafından onaylanan resmî ilân ve reklâmlar, yayınlanacağı süreli yayınlara İLANBİS üzerinden sevk edilir.

(2) Süreli yayınlar, İLANBİS üzerinden sevk edilen resmî ilânları genel baskılarında ve zamanında yayınlamak zorundadır.

(3) Zamanında yayınlanmayan resmî ilân ve reklâmlar ile genel baskılarda yayınlanmayan resmî ilânların sorumluluğu ilgili süreli yayına aittir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerine uyulmaması halinde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

Özel ilân ve reklâmların dağıtımı

MADDE 13 – (1) Resmî ilân ve reklâmların dışındaki özel ilân ve reklâmlar da İLANBİS üzerinden alınıp dağıtılabilir. İLANBİS hizmetini kullanarak özel ilân ve reklâm veren gerçek veya tüzel kişiler bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan şartları kabul etmiş sayılır.

(2) Kurumun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu resmî ilân ve reklâmların dışındaki özel ilân ve reklâmlar, ilân verenlerin istekleri doğrultusunda Kurumun internet sitesinde yer alan süreli yayınlara ait listedeki gazete veya dergilerde yayınlatılır.

(3) Bu tür ilân ve reklâmların gerek yayın bedellerinin hesaplanmasında çıkabilecek anlaşmazlıkları, gerek yayın işinin gecikmesini önlemek için ilân verenlerin, 195 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca süreli yayınların kendileri tarafından belirlenen ve Kurum internet sitesi üzerinden duyurulan Özel İlân ve Reklâm Tarifelerindeki esas ve usûllere göre yayın talebinde bulunmaları şarttır.

(4) Resmî ilân olmasına rağmen, ilân verenlerin gazete, sayfa ve sütun tercihi yapmaları veya özel dizgi, tertip ve grafik talebinde bulunmaları halinde, Bakanlar Kurulunun tespit etmiş olduğu yürürlükteki Resmî İlân Fiyat Tarifesinde süreli yayının kendisi için belirlenmiş sütun-santim fiyatının altında kalmamak kaydıyla yukarıda belirtilen Özel İlân ve Reklâm Tarifeleri uygulanır.

(5) Bu madde kapsamındaki ilân ve reklâmların yayın talimatlarında; yayın sayısı ve tarihleri ile baskısının genel veya yerel, siyah-beyaz veya renkli olacağı ve süreli yayının sayfa numarası gibi, o süreli yayının fiyat tarifesinde yer alan bütün ölçütler eksiksiz olarak belirtilir ve İLANBİS’e boyutları da açıklanmak suretiyle ilân metni veya görseli eklenir.

(6) Süreli yayınlar tarafından ilân verenlere özel ilân ve reklâm tarifeleri üzerinden uygulanan her türlü indirim oranları dikkate alınır.

(7) Kurumun bu madde kapsamındaki prodüktörlük faaliyetlerinde, 195 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince hazırlanacak tarife uygulanır.

Geri bildirim

MADDE 14 – (1) İLANBİS’te herhangi bir sebeple onaylanmayan veya onaylanıp yayına sevk edilen resmî ilân ve reklâmlar hakkında yetkili kullanıcılara Kurum Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen şekilde geri bildirimde bulunulur.

(2) İlân verenler onay bekleyen resmî ilân ve reklâmlar üzerinde her türlü değişiklik yapma ve iptal etme hakkına sahiptir. Ancak, ilân verenler onaylanan resmî ilân ve reklâmlara ilişkin hiçbir değişiklik yapamaz.

(3) Onaylanarak yayınlanmak üzere süreli yayınlara sevk edilen resmî ilân ve reklâmlara ilişkin ilân verenler tarafından değişiklik veya iptal talebi olması halinde, bu talepler ancak sevk edilen süreli yayının baskı öncesi ve baskı işlemlerine ilişkin süre ve teknik imkânlar uygun ise, ilgili Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilgi Güvenliği ve Sorumluluk

Veri girişlerinde sorumluluk

MADDE 15 – (1) İlân verenlerin İLANBİS’i kullanım hakkı sadece kendilerine aittir. İlân verenler kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez veya devredemez.

(2) İlân verenler kendilerine ait İLANBİS hesabının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildiğini veya kullanıldığını öğrenmesinden itibaren bir iş günü içinde bu durumu ilgili Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(3) Yukarıdaki fıkralara uygun hareket edilmemesi halinde doğabilecek hukukî, cezaî ve malî her türlü sorumluluk ilân verenlere aittir.

(4) İLANBİS’te gerçekleştirilen tüm işlemlere ait kayıtlar, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 195 sayılı Kanun, Bakanlar Kurulunca tespit edilen Resmî İlân Fiyat Tarifesi, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği, Kurum Genel Kurul Kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İLANBİS kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurum aracılığıyla yayınlanacak resmî ilân ve reklâmların ilân verenlerden alınması ve süreli yayınlara dağıtılması işlemleri İLANBİS üzerinden yapılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esasların uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın