altinoz.com.tr

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik(2016/1628/AB)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31880

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1- 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)’in geçici 1 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 97/68/AT Yönetmeliği kapsamına girmeyen motorların piyasaya arzına, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerine kadar yürürlükteki mevzuata dayanılarak devam edilebilir. Bununla beraber, Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen bu motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31/3/2023 tarihine kadar izin verilir.

(5) Ek III’te belirtilen piyasaya arz tarihlerinden önce üretilen üçüncü fıkra kapsamındaki tip onaylı motorların takıldığı karayolu dışında kullanılan hareketli makinelerin piyasaya arzına 31/3/2023 tarihine kadar izin verilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.