Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31677

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“38) Demiryolu aracı: 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan araçları,

39) Demiryolu pompası: Bayilik lisansı altına işlenmek şartıyla sadece demiryolu tren işletmecilerinin sahip olduğu demiryolu araçlarının ve Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde tanımlanan demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetleri gereği kullanması gereken araçların akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayan yerleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin on birinci fıkrasına “lisans numarasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teslimin yapıldığı tesisin lisans numarasını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ö) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası veya demiryolu pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine, sabit köy pompalarına ve demiryolu pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına “köy pompası” ibaresinden sonra gelmek üzere “, demiryolu araçlarının ve demiryolu altyapı işletmecisinin faaliyetleri gereği kullanması gereken araçların akaryakıt ihtiyaçları için ise demiryolu pompaları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “ve sabit köy pompası” ibaresi “, sabit köy pompası ve demiryolu pompası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2022 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın