Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

09 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29679

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/6/2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“A ve B kotaları dışında şeker hammaddesi olarak üretilen ve teslim edilen pancar ise C pancarı olarak kabul edilir. C şekeri karşılığı pancarın alınıp alınmaması, şeker üreten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcilerinin mutabakatına bağlıdır. Şirketler veya fabrikalar, A ve B kotası pancar dışındaki C pancarını Kurul kararı ile belirlenen kendi ekim alanları veya kendi alanlarından yeterli hammadde bulamadığı takdirde münavebe esasları dâhilinde kendi ekim alanları dışından kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak temin edebilirler. A ve B kotası pancar üretimi için yapılacak sözleşmeler için bu Yönetmelik gereği yer alması gereken sözleşme unsurları, C pancarı temin etmek için düzenlenen sözleşmelerde de bulunmak zorundadır.”

“Ayrıca, şirketler, üretimin yapılacağı alana ilişkin il, ilçe, belde/köy, ada, parsel ve tarla büyüklüğü gibi bilgileri ilgili pancar üreticilerinden temin ederler.”

“Üreticinin, teslim ettiği pancarın tartım sonucu ile fire ve/veya polar şeker oranına itiraz etmesi durumunda ikinci bir tartım işlemi ile fire ve/veya polar şeker analizi yapılır. Çiftçilere yapılan pancar bedeli ödemeleri hesaplamalarında son tartım işlemi ile fire ve/veya polar şeker analiz sonuçları esas alınır. Sözleşmede bunlara ilişkin hükümlere yer verilir.”

“Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde, dünya borsa fiyatları, iç fiyatlar, arz talep dengesi, spekülatif etkiler ve diğer ilgili hususlar dikkate alınarak ihracata yönelik olarak A kotasının belirli bir oranında olmak üzere şirketlerin C şekeri üretimini sağlamak için sözleşmeli olarak C pancarı üretimine yönelik tedbirler alınabilir. Şirketler, C pancarı ve/veya B kotası pancarı temin etmesine karşın, C şekeri veya B kotası şeker üretmediği durumlarda, temin edilen bu pancarlardan fiili olarak, üretilen şeker kotası türünün hammadde fiyatı ile teslim edilen pancarın fiyatı arasındaki farkı üreticiye öder.

Kurulun izniyle, bir başka şirketin ekim alanından pancar temin edecek olan şirketler pancar taahhüt alımlarını ve tesellümlerini, sahasından pancar temin edeceği şirketin ilgili yıl için uyguladığı münavebe planına uygun olarak gerçekleştirir. Başka şirketler tarafından sahasında pancar ekimi yapılan şirketler, ekim yapılacak söz konusu alanlarda son dört yılda sözleşme yapılan üreticiler ile bu üreticilerin pancar ekimi yaptıkları alanlara ilişkin ada/parsel numarası, münavebe planı ve sözleşme miktar bilgilerini ilgili şirketle paylaşır. Her iki şirketçe söz konusu münavebe planı üzerinde sağlanacak mutabakatın akabinde üreticilerle sözleşmeler düzenlenir. Düzenlenen sözleşmelere ilişkin üretici ve ekim yapılan alanlara ilişkin bilgiler, ekim yaptıran şirket tarafından, Kurumla ve sahasında pancar ekimi yaptığı şirketle paylaşılır. Kurul izniyle sahasında başka şirketler tarafından pancar ekimi yapılan şirket, paylaşılan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek tespit ettiği uygunsuzlukları Kuruma iletir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Pancar temin edilecek alanlara ilişkin bilgiler

Geçici Madde 3 – 4 üncü maddenin altıncı fıkrasının son cümlesine göre şirketlerin, pancar üreticilerinden temin edecekleri bilgilerden ada ve parsel numaralarının temin edilememesi durumunda, bu bilgilerin yerine 2018/2019 pazarlama yılına kadar üreticilerden ilgili ekim alanlarına ilişkin münavebe hudut ve kroki bilgileri temin edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın