tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

17 Kasım 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31307

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, görevli tedarik şirketlerinin perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde perakende satış tarifesinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, perakende satış tarifelerine esas maliyet ve gelirlerin tespitine ve perakende satış fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 19/6/2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetemde yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Amortisman gideri: Bilançoda yer alan ve tarife hesaplamalarında esas alman 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar kapsamındaki varlıkların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yıllar itibarıyla gider yazılan kısmını,

b) Baz TÜFE: Gelir gereksinimi ve gelir tavam hesaplamalarında yer alan tutarlara baz olan TÜFE değerini,

c) Ceza, nefaset, teminat ve tazminat gelirleri: Yüklenici firmalarca yapılan iş ve işlemlerdeki eksiklik ve kusurlar sebebi ile görevli tedarik şirketinin yüklenici firmadan elde ettiği, hakedişe yansımayan gelirler ile bu mahiyetteki gelirleri,

ç) Dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk gelirleri: Perakende satış faaliyeti kapsamındaki dava, arabuluculuk süreci ve icra takiplerine ilişkin olarak görevli tedarik şirketi lehine oluşan ceza ve tazminat harici gelirleri,

d) Dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri: Perakende satış faaliyeti kapsamındaki davalara ilişkin yargı harçları dahil yargılama giderleri, vekâlet ilişkisine istinaden oluşan avukatlık giderleri ile icra ve arabuluculuk giderlerini,

e) Diğer ceza ve tazminat geliri: Bu Tebliğde yer alanlar dışında kalan ceza ve tazminat gelirlerini,

f) Diğer denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri: Aynı holding ya da şirketler topluluğu dışındaki kişilerden alınan denetim, danışmanlık, tercüme, hukuk ve müşavirlik, insan kaynakları, muhasebe, finans, kurumsal yönetim ve organizasyon gibi hizmetler karşılığında tahakkuk eden giderleri,

Tamamı için tıklayınız.