MEB Genelgesi 2017/30 5661 Sayılı Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 16915068- 10.99-E.22209183

22.12.2017

Konu : 5661 Sayılı Kanun’da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması

GENELGE

2017/30

Özel öğrenci yurtları, özel öğrenci pansiyonları, özel öğrenci apart daireleri ve özel öğrenci stüdyo daireleri tarafından Bakanlığımıza bağlı olarak sürdürülen öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin gerekli düzenlemeler, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 20/2/2017 tarihli ve 187147 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde yer almaktadır.

5661 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üç, dört, beş ve yedinci fıkralarında yer alan çeşitli fiiller, idari para cezası yaptırımına tabi tutulmuş olup söz konusu Kanun hükümlerine ilaveten uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur:

1- Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğrenci barınma hizmeti veren yerlerin idari yaptırım uygulamayı gerektiren fiilleri inceleme, soruşturma veya denetim raporları doğrultusunda tespit edilecektir. 5661 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen ve Bakanlıktan kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın öğrenci barınma hizmeti veren yerler hakkında, Valilikler bünyesinde oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonlarınca yapılacak tespitler doğrultusunda hazırlanacak rapor da yaptırım uygulanmasına esas teşkil edebilecektir. İzinsiz barınma faaliyeti gösteren kişi veya kişilerin tespitinde, o yerin kiracısı veya mülk sahibi üzerinden araştırma yapılabilecektir.

2- Kurumlara uygulanacak idari para cezaları, ekte örneğine yer verilen Olur ile kurum açma izni vermeye yetkili makam tarafından karara bağlanacaktır.

3- İnceleme/soruşturma/denetim raporlarında idari teklif ile idari para cezası teklifinin birlikte getirilmesi halinde, her iki teklif için ayrı ayrı idari yaptırım kararı alınacaktır.

4- İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçek kişi kurucuya veya kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisine valiliklerce tebliğ edilecektir. Tebliği müteakip olarak tebliğ tarihi e-Barınma Modülünde oluşturulan ilgili kısma işlenecek, tebligata ilişkin bilgi ve belgeler dosyasında saklanacaktır.

5- İdari para cezasına karşı kararın tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde sulh ceza hakimliklerinde kanun yoluna başvurulmaması veya kanun yoluna başvurulmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması ile idari para cezası kesinleşmiş olacaktır. Kanun yolu başvurusuna ilişkin bilgiler ile kesinleşme tarihi, e-Barınma Modülünde oluşturulan kısma işlenecektir.

6- İlgili, idari para cezası kararının tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde kurumun bulunduğu il valiliğine taksitlendirme talebinde bulunabilir. Borçlunun taksitlendirme talebi valilikçe değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde, yine valiliklerce taksitlendirme oluru alınacaktır.

7- Kesinleşen idari para cezaları, tahsil için borçlunun kayıtlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir. Bu vergi dairesi, kurucu gerçek kişi ise ikametgâhının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi olup birden fazla vergi dairesi bulunan yerlerde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi daireleridir.

8- Borçlunun kanuni ödeme süresi içerisinde ya da idari para cezası kararı kesinleşmeden önce cezayı ödemek istemesi halinde ödeme, defterdarlık muhasebe müdürlüğü veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.

9- İdari para cezalarına ilişkin tüm bilgiler, ilgili makamların yetkileri dahilinde e-Barınma Modülünde oluşturulan ilgili kısımlara işlenecek, aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı bu kayıtlardan kontrol edilecektir. Modülde kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında tutulması hususunda azami dikkat gösterilecektir.

10- Bu Genelge’de yer almayan hususlarda 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği hükümleri uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve işlemlerin yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın