Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

30 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29578

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, görevli tedarik şirketlerin uygulayacakları perakende satış fiyatının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları perakende satış fiyatının hesaplanmasına esas maliyetlerin tespitine ve fiyatı oluşturan unsurların ve düzeltme bileşenlerinin hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananElektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Abone grubu oransallığı: Perakende satış enerji fiyatının abone gruplarına göre farklılaştırılmasında kullanılan oranı,

b) Amortisman gideri: Bilançoda yer alan ve tarife hesaplamalarında esas alınan 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar kapsamındaki varlıkların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yıllar itibarıyla gider yazılan kısmını,

c) Brüt kâr marjı tavanı (BKMT): Perakende satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan brüt kâr marjı tavanını,

ç) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

d) Düzenlemeye esas işletme giderleri: Perakende satış gelir tavanının tespitinde esas alınan işletme giderlerini,

e) Faiz oranı (FO): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ağırlıklı ortalama Türk Lirası mevduat faiz oranını,

f) Genel kalite indikatörü: Görevli tedarik şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen performans teşvikine esas değişkeni,

g) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından varlık satış gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı,

ğ) Kabul edilen yatırım harcamaları: 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde belirlenen sistematik dikkate alınmak suretiyle gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınmaları Kurul kararıyla onaylanan yatırım harcamalarını,

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın