altinoz.com.tr

Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

30 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29578

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, görevli tedarik şirketlerin uygulayacakları perakende satış fiyatının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları perakende satış fiyatının hesaplanmasına esas maliyetlerin tespitine ve fiyatı oluşturan unsurların ve düzeltme bileşenlerinin hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananElektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Abone grubu oransallığı: Perakende satış enerji fiyatının abone gruplarına göre farklılaştırılmasında kullanılan oranı,

b) Amortisman gideri: Bilançoda yer alan ve tarife hesaplamalarında esas alınan 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar kapsamındaki varlıkların 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yıllar itibarıyla gider yazılan kısmını,

c) Brüt kâr marjı tavanı (BKMT): Perakende satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan brüt kâr marjı tavanını,

ç) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,

d) Düzenlemeye esas işletme giderleri: Perakende satış gelir tavanının tespitinde esas alınan işletme giderlerini,

e) Faiz oranı (FO): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ağırlıklı ortalama Türk Lirası mevduat faiz oranını,

f) Genel kalite indikatörü: Görevli tedarik şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen performans teşvikine esas değişkeni,

g) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından varlık satış gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı,

ğ) Kabul edilen yatırım harcamaları: 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde belirlenen sistematik dikkate alınmak suretiyle gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınmaları Kurul kararıyla onaylanan yatırım harcamalarını,

Tamamı İçin Tıklayınız