Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30137

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Ek-4’te yer alan ürünlerin Ek-5’te listelenen kontrol altına alınan maddeleri içermesi durumunda ithalatı yasaktır.

(2) Gerekli görüldüğü durumlarda; Ek-4’te listelenen ürünlerin Ek-5’te listelenen maddeleri içermediğinin tespit edilmesi için, fiili ithalat öncesinde gümrük laboratuvarlarında veya söz konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, tüm masrafları ithalatçı tarafından ödenmek koşuluyla, analiz yaptırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/4/2017

30031

Bu Yazıyı Paylaşın