MEB Genelgesi 2018/15 Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 16833931-903.06.01-E. 15129618

Konu : Emeklilik İşlemleri.

29.08.2018

GENELGE

2018/15

İlgi : a) 10/07/2018 tarihli ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG. 10/07/2018-30474),

b) 13/08/2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E. 14610391 sayılı yetki devri onayı,

c) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (RG.31/07/2009-27305),

ç) 21/11/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.03.04.27-215/95609 sayılı Genelge,

d) 12/04/2007 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.03.02.27-215/21576 sayılı Genelge,

e) 01/11/2006 tarihli ve B.07.1.EMS.0.10.01.01/4359-5504 SK. sayılı yazı,

f) 14/07/2009 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.03.09/1-5434-31 sayılı yazı,

g) 22/07/2009 tarihli ve B.13.2.SGK.0.10.03.09/1-5434 Ek-18 sayılı yazı, ğ) 04/08/2017 tarihli ve 16833931-903.06.01-E. 11793682 sayılı yazı,

h) 23/02/2018 tarihli ve 16833931-903.06.01-E.3904920 sayılı yazı.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Öğretmenlerin emekliliği” başlıklı 39 uncu maddesi; 09/07/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, Bakanlığımız bünyesindeki okul/kurumlarda Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) Sınıfında görev yapan yönetici (okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ve öğretmenlerin emeklilik işlemlerine dair; ilgi (a) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Öğretmenlerin emekliliği” başlıklı 331 inci maddesiyle “Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.” hükmü getirilmiştir.

Bu hükme binaen Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunan öğretmenin emekliye ayrılabilmesi için Bakanlığın uygun görüşü gerekmekte idi. Bakanlıkça verilen uygun görüş yetkisi, konu ile ilgili işlemlerin hızlı ve etkili yürütülmesi açısından ilgi (b) yetki devri onayıyla Valiliklere devredilmiştir.

Devredilen yetki;

a) Kadrosu Taşra teşkilatında olanlar bakımından Vali,

b) Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında Personel Genel Müdürü, tarafından kullanılacaktır.

Bu kapsamda Bakanlığımız EÖH Sınıfına dahil kadrolarında görev yapan personelin

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın