Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29825

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/4/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (i) ve (m) bendlerinde yer alan “6-12 yaş grubu” ibaresi “ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden” olarak değiştirilmiş, (f) ve (l) bendlerinde yer alan “37-66” ibaresi “25-66” olarak değiştirilmiş ve (h), (k) ve (p) bendlerinde yer alan “0-36” ibaresi “0-24” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “müdürlüklerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veyahut yetkili serbest proje bürolarından” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “her kuruluş” ibaresi “çocuk kulübü, kreş ve gündüz bakımevinden ayrı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) ve (o) bendlerinde yer alan “0-36” ibareleri “0-24” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ö) bendinde yer alan “yüksekliği ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Aile hekimliğinden alınan sağlık raporu,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde kuruluş müdürü olacaklarda aranacak nitelikler şunlardır:

a) Fakülte ve yüksekokulların en az dört yıllık sosyal hizmet, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitimde psikolojik hizmetler, çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

b) Eğitim fakültelerinin yukarıda belirtilenler dışındaki bölümleri ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlardan pedagojik formasyona sahip olup Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi veya özel eğitim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

c) Bakanlık veya Bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapmış olmak.

ç) Yukarıdaki fakülte veya bölümlerden önlisans mezunu olduktan sonra en az 4 yıl Bakanlığa bağlı veya bakanlık izni ile açılan bakım hizmeti veren kuruluşlar ile resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapmış olmak.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde yer alan “0-36” ibaresi “0-24” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “37-66” ibaresi “25-66” olarak değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “6-12 yaş grubunda” ibaresi “ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocuk grubunda” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Her grup için en az bir grup sorumlusu görevlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oluşturulacak komisyon marifetiyle”, üçüncü fıkrasında yer alan “komisyonca” ve beşinci fıkrasında yer alan “komisyon tarafından” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/4/2015 29342
Bu Yazıyı Paylaşın