MEB Sözleşmeli Öğretmen Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), dershane ve etüt eğitim merkezlerinde görev yapanlardan seçilmek üzere, 5 bin yeni sözleşmeli öğretmen atama başvuruları başladı.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvurular, elektronik ortamda (https://mebbis.meb.gov.tr/ ve http://ikgm.meb.gov.tr/ adreslerinden) alınacak.

Adaylar en fazla 5 tercih yapabilecekler. Başvurular, adayların en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru şartları neler?

* 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak çalışmakta olmak,

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

* 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

* Mezun olunan yüksekögretim programı, Bakanlığın ögretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

* Öğretmenliğe kaynak teskil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaoğretim Alan Ögretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

* Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

* 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

* KPSS’ye girmiş olma şartı aranmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

* Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

* Ortaögretim Alan Ögretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlkoğretim Sınıf Ögretmenliği ya da İngilizce Ögretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

* Yurt dışındaki yüksekögretim kurumlarından mezun olanların, Yüksekögretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksekoğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

* Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölumü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldıgına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).

* 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak çalışmakta olduğunu gösterir belge,

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak belge,

* 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge,

* Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilmiş belge, istenecektir.

* Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık durumu hariç olmak üzere diğer belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

Kaynak: T24

Bu Yazıyı Paylaşın