Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29987

Orman Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c)  Ferdi kredi: Orman köylerinde yaşayan her aileden yalnız bir kişiye verilen krediyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sosyal nitelikli kredilere ait harcamalar şunlardan oluşur.

  1. a) Ormana olan baskıyı azaltıcı ve yaşam kalitesini iyileştirici projeler,
  2. b) Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ekonomik nitelikli kredilere ait harcamalar şunlardan oluşur.

  1. a) Orman köylüsüne gelir getirici ve uygulanabilir projeler,
  2. b) Ev kadınları için mikrokredi”

“(2) Birinci fıkra kapsamında; köylülere, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayni veya nakdi kredi olarak verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri ile dördüncü ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (e) bendi, üçüncü fıkrası, beşinci fıkrasının (a) bendi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Daimi işçi, memur ve esnaf olmaması,”

“(3) Ekonomik konularda 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen konular haricinde her aileden yalnız bir kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını Genel Müdürlükçe belirlenen geri ödeme planına göre aksatmadan bitirenlere sosyal ve ekonomik amaçlı yeni bir kredi verilebilir. Yine doğal afet gibi nedenlerle daha önce kredilendirilen ve kredi borcu devam eden aile işletmelerinin toplam proje tutarının yüzde otuz ve üzerinde hasar görmesi ve bu durumun hasar tespit komisyonlarınca belirlenmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla ek kredi verilebilir.”

“a) Kooperatifçilik amaç ve ilkelerine uygun, ortakların sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine yarayan, istihdam sağlayıcı, ortakların ürünlerini ve iş gücünü değerlendirici nitelikte projeler olması,”

“(7) Öncelik daha önce kredi kullanmamış kooperatiflerde olmak kaydıyla, borcunun tamamını Genel Müdürlükçe belirlenen geri ödeme planına göre aksatmadan bitiren kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarına yeni bir kredi verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç olmak üzere sosyal ve ekonomik konulardaki ferdi kredilendirmeye esas tip projeler her yıl yeniden hazırlanır ve Genel Müdürlükçe onaylanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Orman köylülerine kullandırılan ferdi krediler kapsamındaki hayvancılık kredilerinden ve 8 inci maddede yer alan hizmetlerden faiz alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kişi ve kooperatiflerin kredi tutarları, kredi tahsisine ait Makam Onayı, kredi sözleşmesi ve gerçekleşme raporunun ekinde bulunduğu ödeme emrine istinaden kredi sahibinin veya kooperatifin banka hesaplarına aktarılır.”

MADDE 8  – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İşletme döneminde ise, ihlâlin tespiti halinde kişi veya kooperatife, aykırı durumların doksan gün içinde düzeltilmesi için tebligat yapılır. Verilen sürenin sonunda uyarılan hususların yerine getirilmediği anlaşıldığında bakiye borç muaccel hale gelir ve ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren geri alma tarihindeki kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

(5) İcra takibine geçilen kooperatiflerin durumu, talepleri halinde bölge müdürlüğünce kurulacak bir komisyon tarafından incelenerek rapora bağlanır. Raporun Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere eski sözleşme iptal edilerek yeni sözleşme yapılır. Sözleşmede proje konuları da dikkate alınarak en çok 7 yıla kadar yeni bir ödeme planı düzenlenebilir. Bu durumda borcun muaccel olduğu tarihten başlamak üzere yürürlükte olan kanuni faiz uygulanır. Bu durumda tüm yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri kooperatif tarafından karşılanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Verilecek krediler için Genel Müdürlükçe geri ödeme planı düzenlenir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2012 28322
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/11/2013

28811

Bu Yazıyı Paylaşın