Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208-10.06-E.13207732

Tarih: 22.11.2016

Konu : Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları

GENELGE
2016/21

Ülkemizde 2023 vizyonuna uygun sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamanın, sahip olduğumuz genç nüfusu küresel rekabette avantaja çevirmenin ve ekonomimizin itici gücü yapmanın yegâne yolu nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir.

Ülkemizin her bakımdan kalkınmasında ve zenginleşmesinde, işsizliğin önlenmesinde, sosyal barışın ve adaletin tesis edilmesinde, küresel ölçekte rekabette mal ve hizmet üreten sektörlerin çok büyük katkıları bulunmaktadır.

Bu katkıları en üst seviyeye çıkarmak için sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yolu ile yetiştirilmesi, bu amaçla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, sektörle ve işgücü piyasası aktörleri ile etkili işbirliği yapılarak eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi Bakanlığımızın temel öncelikleri arasında bulunmaktadır.

Mesleki ve teknik eğitimin, paydaşları olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, iş gücü piyasasının ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde planlanması ve uygulanmasının gerekliliği birçok üst politika belgesinde vurgulanmaktadır.

Bu doğrultuda, başta Ülkemizin 10. Kalkınma Planı, Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) ve Hükümet Programları gibi üst politika belgelerinde mesleki ve teknik orta öğretimde yerel yönetimler ve sektör temsilcilerini de içine alacak şekilde yönetişimi esas alan “yeni okul yönetim modeli”nin oluşturulacağı, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve yerel sektörle işbirliğinin artırılacağı öngörülmüştür.

Bu çerçevede Bakanlığımızca, mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla her ilçede; il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yöneticilerinin, mesleki ve teknik orta öğretim okul/kurum müdürlerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer alacağı “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu” oluşturulmasına karar verilmiştir.

Mesleki ve teknik eğitimde okul yönetim kurulu oluşturulmasının amaçları ve söz konusu yönetim kurullarının oluşturulması ile ilgili olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler şunlardır:

A-Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) Oluşturulmasının Amaçları:

1.İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, mesleki ve teknik orta öğretim kurumu müdürlükleri, sektör ve meslek kuruluşları, yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği, yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile ilgili konuların ve sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platformun oluşmasını sağlamak,

2.Mesleki ve teknik eğitimin paydaşları olan sektör temsilcilerinin, ilgili meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşların mesleki ve teknik orta öğretim kurumları ile yapacakları işbirliğini artırmak ve sürekli hale getirmek,

3.Yerel düzeyde ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek mesleki ve teknik eğitimin yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi için mesleki ve teknik orta öğretim kurumları arasında eşgüdüm sağlamak,

4.Mesleki ve teknik öğretim programlarının, ilgili sektörün ve iş piyasası aktörlerinin beklentileri doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamak,

5.İl/ilçe genelindeki mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında açılacak veya kapatılacak meslek alanı ve dallarının yerel iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, sektörle işbirliği yapılarak belirlenmesini sağlamak,

6.Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının eğitim ortamlarının nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim yapılabilecek şekilde iyileştirilmesinde, atölye ve laboratuvar ihtiyaçları ile eğitim araç-gereci, makine-teçhizat ve diğer donatım malzemesi ihtiyaçlarının karşılanmasında sektörün ve yerel yönetimlerin katkısını sağlamak,

7.Atölye/laboratuvar ve yeterli donanımı bulunmayan meslek alan ve dal eğitimlerinin sektörle işbirliği yapılarak, işletmelerin eğitim birimlerinde yapılmasını sağlamak,

8.Öğrencilerin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince yapmak zorunda olduğu işletmede mesleki eğitim (beceri eğitimi) ve staj imkânlarının artırılmasını ve iyileştirilmesini sağlamak,

9.Mesleki ve teknik orta öğretim kurumu mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında istihdam edilmeleri için sektör desteğini sağlamak,

10.Gerek ortaokul öğrencilerine gerekse mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik mesleki rehberlik çalışmalarına sektörün ve yerel yönetimlerin destek olmasını sağlamak,

11.Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin sosyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında düzenlenecek yarışmaları desteklemek,

12.İlgili taraflarla işbirliği yapılarak, yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik projeler hazırlanmasını ve
uygulanmasını sağlamak,

13.Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin meslek ahlakı ve ahilik değerlerine sahip olarak yetiştirilmelerinde sektörün ve yerel yönetimlerin desteğini almak, bu doğrultuda sektörle ve ilgili meslek kuruluşları ile işbirliği yapılarak meslek alanlarına göre ahilik kültürümüze uygun mezuniyet programları düzenlemek,

14.Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere düzenlenecek hizmet içi eğitimlerin sektörle iş birliği yapılarak işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde yapılmasını sağlamak,

15.İşletme/kurum/kuruluş çalışanlarının mesleki ve teknik eğitim alanında ihtiyaç duydukları eğitimlerin, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde mesleki ve teknik eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak düzenlenmesini sağlamak,

16.Yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler, veliler ve kamuoyu nezdinde basılı, görsel ve işitsel materyaller ile tanıtımı için sektörün ve yerel yönetimlerin desteğini almak,

17.Sektörle etkili işbirliği yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu yöneticileri ve öğretmenleri ile başarılı öğrencileri teşvik edici faaliyetlerde bulunmak,

B-Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) Oluşturulması ile İlgili Olarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İş ve İşlemler:

1.MTOYK’ler tüm illerde ilçe bazlı olarak kurulacaktır. Bununla birlikte mesleki ve teknik orta öğretim kurumu sayısı fazla olan ilçelerde birden çok MTOYK kurulabilecektir.

2.MTOYK’nin sekretarya iş ve işlemlerini merkez ilçelerde il milli eğitim müdürlüğü, diğer ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürlüğü yapacaktır.

3.Merkez ilçelerde kurulan MTOYK’lerde il milli eğitim müdürü veya mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü ile ilçedeki tüm mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının müdürleri MTOYK’nin doğal üyesidir.

4.Diğer ilçelerde kurulan MTOYK’lerde ise ilçe milli eğitim müdürü veya mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü ile ilçede bulunan tüm mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının müdürleri MTOYK’nin doğal üyesidir.

5.MTOYK başkanlığını merkez ilçelerde il milli eğitim müdürü veya mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, diğer ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürü veya mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü yapacaktır.

6.MTOYK’nın diğer üyeleri; il/ilçede bulunan ticaret odası, sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, meslek odaları, belediye, İŞKUR il müdürlüğü, meslek alanlarıile ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Örneğin: Sağlık Hizmetleri meslek alanı ile ilgili il sağlık müdürlüğü) arasından bu oda, birlik, belediye ve diğer kurum ve kuruluşlarla protokol yapılmak suretiyle belirlenecektir. MTOYK’de mümkün olduğunca ilçede örgütlü söz konusu kurum ve kuruluşların tamamının temsil edilmesine özen gösterilecektir.

7.Sektör temsilcilerinin, kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin MTOYK’de temsil edilebilmeleri için Ek-1 protokol örneğine uygun şekilde ilgili taraflarla işbirliği protokolü/protokolleri yapılacaktır.

8.Protokoller valiliklerce (il milli eğitim müdürlüğü) tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yapılabileceği gibi kaymakamlıklarca da (ilçe milli eğitim müdürlüğü) yapılabilecektir.

9.Protokoller birden çok paydaş kurum ve kuruluşu içerecek şekilde tek protokol şeklinde yapılabileceği gibi farklı kurum ve kuruluşlarla ayrı ayrı da yapılabilecektir.

10.MTOYK kurulmak üzere ilgili taraflarla yapılacak işbirliği protokolleri en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

11.Yapılan protokollerin birer örneği ve ilçe bazlı oluşturulan okul yönetim kurullarına bağlı okul müdürlükleri ve diğer üyelerin temsilcisi oldukları kurum ile temsilci isim listesi il millî eğitim müdürlüklerince Ek-2 form örneğine uygun şekilde en geç 20 Ocak2017 tarihine kadar Bakanlığımıza (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

12.Oluşturulan MTOYK’ler 2016-2017 öğretim yılının 2. dönem başına kadar ilk toplantılarını yaparak işbirliği yapılabilecek konuları müzakere edecektir.

13.MTOYK’ler merkez ilçelerde il milli eğitim müdürü veya mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, diğer ilçelerde ise ilçe milli eğitim müdürü veya mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü başkanlığında yılda en az iki kez toplanacaktır.

14.Toplantıların yeri, zamanı ve gündemi taraflarla birlikte merkez ilçelerde il milli eğitim müdürlüğünce, diğer ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.

15.MTOYK’ler 1 yıl boyunca yaptıkları faaliyetlere ilişkin dönem raporlarını hazırlayarak her yıl Temmuz ayının 15’ine kadar il milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim müdürlüklerince de bu raporlar tek rapor haline getirilerek her yıl en geç Ağustos ayının 15’ine kadar Bakanlığımıza (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) gönderecektir.

Bilgilerinizi ve mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulları ile ilgili iş ve işlemlerin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yerine getirilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim.

İsmet YILMAZ
Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın