tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b)

30 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31140

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Yönetim kontrolü: Halka açık ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bu maddenin dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kontrolüne sahip olduğu payları borsada işlem gören ortaklıklar ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/12/2013 28865
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/2/2015 29280