2017/10604 Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

29 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30138

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10604

Ekli “Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/7/2017 tarihli ve 69215 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri İle 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P. Madde İsmi Tarife

Kontenjanı

Miktarı

Uygulanacak

Gümrük Vergisi

Oranı (%)

Tarife Kontenjanı

Dönemi Sonu

01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 500.000 baş 0 31.12.2018
01.04 Canlı koyun ve keçiler 475.000 baş 0 31.12.2018
02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 75.000 ton 0 31.12.2018
0201.20.20.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 20.000 ton 0 31.12.2017

Gümrük vergisi
MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı
MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyamıamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat
MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın