Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30037

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/6/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesine,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ğ), (t) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (s) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Alternatif hammadde: Bir tesisin faaliyeti neticesinde oluşan, mineral özellikleri dolayısıyla hammaddeye katkı olarak kullanılabilir özellikteki atıkları,

b) Atıktan türetilmiş yakıt (ATY): Ek-3’te verilen özelliklere uygun, Ek-4 listesinin ilgili sütununda işaretlenmiş olan atıklardan üretilen yakma veya beraber yakma tesislerinde kullanılabilen yakıtı,”

“ğ) Belediye atıkları: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 atık listesinin 20 nci bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkları,”

“t) Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF): Atığın bulunduğu yerden atık işleme tesisine kadar taşıma işlemlerinde kullanılan, kayıt ve beyanları içeren formu,

u) Yakma tesisi: AYİY’de belirtilen tanıma uygun veya anma ısıl gücünün %40’tan fazlasını tehlikeli atıklardan elde eden tesisleri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin on beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) ATY hazırlayan tesislerin, hazırladıkları ATY’yi verecekleri yakma tesisi/beraber yakma tesisi ile yaptıkları protokoller Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda, sözleşmeler ise çevre izin ve lisans belgesi lisansı başvurusunda Bakanlığa sunulur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan “TS EN 206-1” ibaresi “TS EN 206:2013+A1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “TS EN 206-1” ibaresi “TS EN 206:2013+A1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Çimento, beton, kireç, tuğla, kiremit, seramik ve demir-çelik üretimi yapan tesisler Bakanlıkça uygun görülen atıkları alternatif hammadde olarak kullanabilir. Ayrıca akaryakıt üretimi yapan rafineriler ise akaryakıt atıklarını alternatif hammadde olarak kullanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bir sektöre ait proseste, bir atığın alternatif hammadde olarak kullanımına yönelik hazırlanmış olan kurumsal akademik rapora göre tesise izin verilmesi halinde, aynı sektördeki aynı prosese sahip tesislerin aynı atık kodu için başvurularında birinci fıkranın (c) bendinde yer alan bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu değildir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin Üçüncü ve Dördüncü Bölümünde yer alan asgari teknik donanıma sahip tesisler, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre lisansı almak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-2’si ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın