altinoz.com.tr

Okul Aile Birlikleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 35158785-309/06-202.99-E.5276352

19/10/2017

Konu : Okul Aile Birlikleri

GENEL YAZI

Bilindiği gibi, 22/01/2015 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazıda öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile okul aile birliklerinin kamu işyeri niteliğinde oldukları ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşu olarak işlem görmesi gerektiği, dolayısıyla işyeri mahiyet kodlarının (1) olarak değiştirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, söz konusu Genel Yazının uygulanması hususu dava konusu edilmiş olup Danıştay 15. Dairesinin kararıyla 22/1/2016 tarihli, 421694 sayılı Genel Yazının yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Bu itibarla, okul aile birliklerinin bahse konu genel yazıya istinaden (1) olarak değiştirilmiş olan mahiyet kodlarının yeniden (2) olarak değiştirilmesi, bundan böyle tescil edilecek olanların da mahiyet kodlarının (2) olarak verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Savaş ALIÇ

Kurum Başkanı a.

Genel Müdür V.