altinoz.com.tr

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/3)

28 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30609

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelin 6. Sınıf İlçeler kısmına aşağıdaki yeni kurulan ilçe eklenmiştir.

İLİ                                          İLÇESİ

HAKKARİ                               Derecik”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.