altinoz.com.tr

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 97)

29 Mart 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31793

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 97

MADDE 1- 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir.”

MADDE 2- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Başkanlığın envanterindeki tarihi objelerin restorasyon ve konservasyonlarını yapmak veya yaptırmak ve tarihi objelerin yaşatılmasına ilişkin gerekli önlemleri almak.”

MADDE 3- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8/A maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başkanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerim düzenlemek ve yerine getirmek.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu şarta uygun çalıştırılacak zanaatkâr temin edilememesi halinde, söz konusu işlerde zanaatında ustalaşmış ve temayüz etmiş olmak şartıyla belge aranmaksızın da zanaatkâr çalıştırılabilir.”

MADDE 7- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28 Mart 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU: MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GİH Daire Başkam 1 1
GİEI Koruma ve Güvenlik Amiri 4 10
GİH Müze Memuru 8 12
GİH Müze Memuru 9 12
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 8 30
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 9 30
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 8
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 8
TOPLAM 111