altinoz.com.tr

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 96)

29 Mart 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31793

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 96

MADDE l- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 104 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Amaç

MADDE 104- (1) Bu Bölümün amacı, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kurulması ile teşkilat, görev ve yetkilerini düzenlemektir.”

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “basmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve satmak” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Tamamı için tıklayınız.