Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 12)

16 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30480

Cumhurbaşkanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kuruluş

MADDE 2 – (1) Milli Sarayların (saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) yönetimi ve tanıtımı için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Başkan: Milli Saraylar İdaresi Başkanım,

b) Başkanlık: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığını,

ifade eder.

Görev

MADDE 4 – (1) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk ve kasırlar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu ve tanıtımını yapmak.

b) Kurtuluş Savaşı Müzesinde (Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası) tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirmek, Müzenin ulusal ve uluslararası tanıtımım yapmak veya yaptırmak ve bu amaçla faaliyetlerde bulunmak.

c) İlgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliği yapmak, müzenin onarım, restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetlerini yürütmek.

ç ) Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulması, ziyaretçilere ilişkin verilerin istatistik! yöntemlerle değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

d) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan

MADDE 5 -(1) Başkan;

a) Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlığın genel yönetimi ve temsilinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak Başkanlığı yönetir.

c) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlar.

ç) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

d) Mevzuatla veya Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapar.

Hizmet birimleri

MADDE 6 – (1) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının hizmet birimleri şunlardır:

a) Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın