Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29553

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,

c) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,

ç) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,

d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi görevlileri,

e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

f) Eğitim ve sınav aracı (“C1” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

g) Eğitim ve sınav aracı (“F” sınıfı sertifika için): 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan lastik tekerlekli traktörü,

ğ) Eğitim ve sınav aracı (“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift fren ve çift debriyaj sistemli minibüsü,

h) Eğitim ve sınav aracı (“M” sınıfı sertifika için Moped): Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisikleti,

ı) Eğitim ve sınav aracı (“A” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosikleti,

i) Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Silindir hacmi 125 santimetreküpü,     gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,

j) Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,

k) Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya kamyoneti,

l) Eğitim ve sınav aracı (“B1” sınıfı sertifika için): Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikleti,

m) Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüsü,

n) Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak kursiyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı aracı,

o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı 750 kilogram üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

ö) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Azami yüklü ağırlığı 750 kilogram üzerinde olan, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan motorsuz taşıtı,

p) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

r) Kurs: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

s) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,

ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi,

t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,

u) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

ü) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,

v) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika sınıfları

MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:

a) “M” sınıfı sertifika.

b) “A1” sınıfı sertifika.

c) “A2” sınıfı sertifika.

ç) “A” sınıfı sertifika.

d) “B1” sınıfı sertifika.

e) “B”     sınıfı sertifika.

f) “BE” sınıfı sertifika.

g) “C1” sınıfı sertifika.

ğ) “C1E” sınıfı sertifika.

h) “C” sınıfı sertifika.

ı) “CE” sınıfı sertifika.

i) “D1” sınıfı sertifika.

j) “D1E” sınıfı sertifika.

k) “D” sınıfı sertifika.

l) “DE” sınıfı sertifika.

m) “F” sınıfı sertifika.

n) “G” sınıfı sertifika.

(2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları ile eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri belirtilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince 6 ay süreyle geçerli “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi derslerine ise direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir. Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir:

a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,

d) “D”     sınıfı sertifikalar için 14 saat,

e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

g) “BE”, “C1E”,     “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.

(3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve “D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. 24 yaşını doldurmuş olması nedeniyle deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. Sağlık raporunda gece araç kullanamayacağı yönünde kısıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez.

(4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme yapar.

(5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır. Engelli kursiyerlerin sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları taşıyan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır.

(6) İkinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır.

(7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Ön sınavda başarılı görülerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girmesi uygun görülen kursiyerler için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir. Bu sınavların sonuçları Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede kursa kayıtlı kursiyerlerine akan trafikte güvenli araç kullanacak seviyede eğitim vermeden, sınava girebilmeleri için Özel MTSK Modülü üzerinden onay veren kurslar hakkında valilikçe soruşturma başlatılır. Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitim verilmediği tespit edilmesi hâlinde tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren kursa bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sınavlarda, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine aracılık eden kurslar hakkında, maarif müfettişleri ve/veya savcılıkça bu durumun tespit edilmesi halinde, 2918 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (6) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,”

“6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.”

“5) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,”

“ç) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri (EK-2)’ne ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmaları gerekmektedir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı “Kursa Devam, Sınav Hakkı ve Kayıt Yenileme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki “yatakta tedaviyi gerektiren bir” ve “dönem” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler teorik eğitim sınavına girerler. Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olan ve sınava girmesi uygun görülerek sınavdan bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemek, en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler.”

“Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir.”

“(3) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında dört sınav sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde, girdiği son sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini almaları şartıyla bu kursiyere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyer kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olması hâlinde bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.

(4) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız olan kursiyer ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ikinci dört sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araç tekniği dersleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile trafik adabı dersi” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “bireylere “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika” ibaresi “bireylerin alabilecekleri sınıf sertifikaları” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bu kişiler görevlendirilebilir.”

“(8) Bir dönemde kurs kontenjanını geçmemek şartıyla bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en fazla 12 kursiyerin kursa kaydı yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:

a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi ve motor numaraları ile birlikte “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı hariç çift fren, çift debriyaj sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların, kursun kurucusu adına kayıtlı olduğunu belirten Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç Tescil Belgesi ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.

b) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışında çift fren ve çift debriyaj sistemli olduğunun Motorlu Araç Tescil Belgesine ve bilgisayar kayıtlarına “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formuna (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim ve sınav aracı, eğitim ve sınav dışında ticari amaçla kullanılamaz.

c) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışındaki eğitim ve sınav araçlarında; usta öğreticinin eğitim esnasında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanının ise sınav sırasında akan trafiği kontrol etmesi ve kursiyerin akan trafiği kontrol edip etmediğini tespit etmek amacı ile sağ, sol ve iç aynaların üzerine/yanına yedek ayna konulur. Direksiyon eğitim ve sınav aracının sağ ve sol yanlarına ve uygun olan araçların arkasına sabit şekilde (en az 400 punto) ait olduğu kursun adı ve telefonu ile varsa logosu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.

ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında sadece “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.

d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların, yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.

e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz kursa ait başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir. Sınav yapılamaması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“K Sınıfı Sürücü Aday Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.”

“(4) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre engelliler için düzenlenen sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporunda belirtilen özelliklere sahip eğitim ve sınav aracıyla eğitim ve sınav yapılır.

(5) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “F” sertifika sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj sistemi bulunmayan, her türlü donanımı sağlam olmayan ve trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.”

“(6) “M”, “A1”, “A2” ve “A” sertifika sınıfı alacaklara karayollarındaki akan trafikte verilecek direksiyon eğitimi sırasında usta öğreticinin kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan takip ederek gerektiğinde kursiyerle irtibat kurabilecek durumda bulunması, bu sınıflar dışındaki sertifikaları alacak kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte verilecek direksiyon eğitimi sırasında ise usta öğreticinin araçta bulunması zorunludur. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araç tekniği dersi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile trafik adabı dersi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üç ay önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Trafik ve çevre dersi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile trafik adabı dersi” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşitme engelli bireylerin alabilecekleri sertifika sınıflarının eğitiminde işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik sınav şeklinde yapılır. Kursiyerin direksiyon eğitimleri tamamlandıktan sonra kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavı yapılır. Ön sınavda başarılı olup sınava girmesi uygun görülerek Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavları merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan bir hafta sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında EK-3 ve EK-4’te yer alan formlar kullanılır. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifikanın sınavına, EK-7’de yer alan krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda başlanır. “B1” sınıfı sertifikanın sınavında kursiyer platformdan geçirilmez. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin sınavına akan trafikte devam edilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun akan trafikte kursiyerle iletişim kurması amacı ile uygun iletişim aracı bulundurulur. Diğer sertifika sınıflarının sınavının tamamı akan trafikte yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir.”

“(4) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak kursiyerin başarısı, 100 tam puan üzerinden tek notla değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre yapılarak EK-3 ve EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarına göre değerlendirilir.

(5) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, Özel MTSK Modülü üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.”

“(7) Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olamaz. 35 dakikalık sürenin ilk beş dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili EK-3 ve EK-4’te yer alan formda belirtilen sorular sorulur. Ancak kursiyerin araç tanıma ve kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir.”

“(8) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren kursiyer hakkında işlem yapılabilmesi için direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından olay tutanakla tespit edilir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) İl millî eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak görev yapar. İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak il sınav sorumlusu yardımcıları ile direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlar. İl sınav sorumlusu, büyükşehir statüsündeki illerde il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı ve kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü görevlendirir; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanını görevlendirir. Sınava girecek kursiyer sayısı 100 ve daha fazla olan ilçelere il sınav sorumlusu, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürlerinden birini il temsilcisi olarak görevlendirebilir. Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusunun, yardımcılarının ve il temsilcilerinin görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Merkez ve diğer ilçelerde; Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir. Yeterli sayıda maarif müfettişi, maarif müfettiş yardımcısı bulunmaması durumunda il millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya ilçe millî eğitim şube müdürleri de il sınav sorumlusu tarafından görevlendirilir.”

“(5) İl sınav sorumlusu yardımcısı, il temsilcisi, sınav yürütme komisyonu başkanı ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edenlere gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(6) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlere sınav yürütme komisyonu başkanı bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(7) Özel MTSK Modülünde gerçekleştirilen ilçe onay işlemleri başta olmak üzere yapılması gereken diğer işlemleri zamanında yapmayan ilçe milli eğitim müdürlüğünde bu işlemlerden sorumlu şube müdürü, şef ve memurlara, dört direksiyon uygulama sınavında görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(8) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda sınavlarda görev alan; il sınav sorumlusu, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, il temsilcisi,     direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer sınav görevlilerinin bu Yönetmelik kapsamındaki görev ve sorumluluklarını kontrol ve denetlemek amacıyla Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – (1) İlçede bir dönemin direksiyon eğitimi dersini tamamlayan ve teorik derslerin sınavında başarılı olan kursiyerlerle direksiyon eğitimi dersi sınavından başarısız olan kursiyerler, o dönemin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınırlar. Bir günde en fazla 600 kursiyerin sınava alınması esastır.

a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısının 600’den fazla olması veya kursta yeterli sayıda direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticisi bulunmaması halinde farklı günlerde sınav yapılır.

b) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o dönemde birden fazla günde sınav yapılması halinde her gün için sınav yürütme komisyonu, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer sınav personeli görevlendirilir ve her gün için görevlilere ayrı ücret ödenir.

c) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısı 3000’i aşması durumunda, bir günde en az 360, en fazla 960 kursiyer sınava alınabilir. 3000’in altındaki ilçelerde ise en az 240, en fazla 600 kursiyer sınava alınabilir.

ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısının 240 ve daha az olması, direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticisi yeterli     olması halinde direksiyon eğitimi dersi sınavı bir günde yapılır.

(2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az dört iş günü önce kurslar, kendilerine Özel MTSK Modülünde belirlenen sınav tarihi ve kontenjanına göre direksiyon eğitim ve sınav aracının ve her bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en çok 12 kursiyer ile araçta görevlendirilen direksiyon usta öğreticisinin bilgileri Özel MTSK Modülüne girilir. Her kursiyer adına sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet EK-3 veya EK-4’te yer alan form millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler ve diğer personel arasından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görevlendirilecekler arasında kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunmaması halinde “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sürücü sertifikası sınıfından en az “A2” sürücü belgesi olanlar, diğer sürücü sertifikası sınıfından ise en az “D” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun oluşumu ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan personel, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince; mevzuatta değişiklik yapılması veya uygulamalarda eksiklik görülmesi halinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre hizmet içi eğitime alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alanlardan hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı olanlara sınavlarda görev verilir. Yeterli olmayanlar tekrar hizmet içi eğitimine alınırlar. Bu eğitimi almayanlarla eğitim sonucunda yapılan sınavda başarısız olanlara ve Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereği bir yıl süre ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, bir yıl sonunda tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başarılı veya başarısız her kursiyer için EK-3 veya EK-4’te yer alan form doldurulup üyeler tarafından imzalanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – (1) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez, ancak kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte kurs tarafından temin edilen herhangi bir araçtan kursiyeri takip ederek değerlendirme yapar. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ile kursiyeri yönlendirir.

(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1”     sınıfı sertifika sınavında olduğu gibi değerlendirme yapılır.

(3) “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifika sınavında kursiyer aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi aracın sağ arka koltuğunda, kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ise sol arka koltukta oturur.

(4) “C1”, “C”, “C1E” ve “CE” sınıfı sertifika sınavında, aday aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi öndeki diğer koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla oturma yeri olması hâlinde araç içinde oturma şeklinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

(5) Emniyet kemeri kullanılması zorunlu olan araçlarda eğitim ve sınav esnasında araçta bulunanların emniyet kemerinin takılması zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı sertifika sınavı

“(1) “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır.”

“c) “BE”, “C1E”, “CE”, “DE”, “D1E” ve “F” sınıfı dışındaki sınavlarda konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park eder.”

“ğ) Sınav güzergâhının uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapılır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavı”

“(1) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında başlatılır. Bu alanda başarılı olan kursiyerin sınavına akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır.”

“b) Dokuz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.”

“d) 8-10 metre uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde 3-5 cm yüksekliğinde yüzeyi tırtıklı kullanılacağı zaman yere sabitlenen demir veya dayanıklı malzemeden yapılmış platform üzerinde düzlemesine hareket yaptırılır (“B1” sertifika sınıfı hariç). En az 20 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yaptırılır.”

“g) 20 km hıza ulaştıktan sonra önüne çıkan engelden kaçma eylemini yapar.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – (1) “BE”, “C1E”, “CE”, “DE”, “D1E” sınıfı sürücü sertifikaları için sınavlar 4 üncü maddede belirtilen uygun araçlara takılacak römork veya yarı römorkla yapılır. “F” sınıfı sürücü sertifikası için sınavlar ise sınavın yapılacağı traktörün katar ağırlığına uygun römorkla yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – (1) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının şartlarını taşımak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen ders saati sayısı kadar direksiyon eğitimi dersini alırlar.

Sürücü Sertifikasının Türüne Göre Girilmesi Gereken Direksiyon Eğitimi Dersi Saat Sayısı
F DE D1E CE C1E BE D D1 C C1 B B1 A A2 A1 M
Sahip Olduğu Sürücü Belgesi veya Sürücü Sertifikası Türü M 14 8 6 4 2
A1 14 6 4 2
A2 14 4 2
A 14 2
B1 14 8 6 4
B 6 14 7 20 10 12 12 12 12
C1 6 10 5 10 12 12 12 12
C 6 7 4 12 12 12 12
D1 6 7 10 5 12 12 12 12
D 6 7 4 12 12 12 12
BE 12 12 12 12
C1E 12 12 12 12
CE 12 12 12 12
D1E 12 12 12 12
DE 12 12 12 12
F 14 12 12 12 12
G 12 14 12 12 12 12

(2) Sürücü belgesinde veya sürücü sertifikasında sadece otomatik şanzımanlı araç kullanabileceği belirtilenler, kendi sertifika sınıflarına ait manuel vitesli araç kullanmak üzere sürücü sertifikası alabilmeleri için direksiyon eğitimi dersinin yarısına devam ederler.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eğitim süreleri sonunda kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olup sınava girmesi uygun görülerek Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarılı olanlara ilgili sertifika verilir.

(4) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için motorlu taşıt sürücü kurslarına müracaat edilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, kurs kaşesi ile tasdik edilir ve son sayfaya adedi yazılarak kurs müdürü tarafından onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur, bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 43 – (1) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere teorik ve direksiyon eğitimi ders saati ücretlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler.

(2) Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti ve kursiyerin girebileceği sınav ile sınavda kullanılacak araçların yakıt giderleri ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim maliyetlerine göre her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz. Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlerinden biri, il milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve sürücü kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.

(3) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara, aykırı davranışın tespit edildiği tarihten sonraki ilk dönemin açılışı için izin verilmez.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim denetmenlerince” ibaresi “maarif müfettişlerince” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurslara ait direksiyon eğitim ve sınav araçları ile teorik ve direksiyon eğitimlerinin, ilçe milli eğitim müdürlüklerince en geç dört ayda bir bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde yer alan “yöneticiler hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Kurslarda kayıtlı olan kursiyerler

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurslarda kayıtlı olan kursiyerler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yürürlükte olan teorik ve uygulamalı ders programlarından sorumludur. Bu kursiyerlere bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki öğretim programlarına uygun sertifika düzenlenir.

Mevcut kurslar

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar öğretim programı sayısını bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen sürede ilgili şartları yerine getirmeyen kursların dönem açmalarına izin verilmez.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun hizmet içi eğitimi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime katılıp başarılı olmayanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilmez.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 6 ncı maddeleri,

b) 7 nci maddesiyle değiştirilen 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi,

c) 12 nci maddesiyle değiştirilen 17 nci maddenin ikinci fıkrası,

ç) 14 üncü maddesiyle değiştirilen 19 uncu maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları,

d) 18 inci maddesiyle değiştirilen 28 inci maddenin ikinci fıkrası,

e) 21 inci maddesiyle değiştirilen 31 inci maddenin birinci fıkrası,

f) 23, 24, 25, 26, 27 nci maddeleri,

g) 31 inci maddesi ile eklenen geçici 5, 6 ve 7 nci maddeleri,

1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/5/2013 28661
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/6/2013 28683
2- 4/3/2014 28931
3- 18/6/2014 29034
4- 27/8/2014 29101
5- 28/5/2015 29369
EK-1 EK-3 EK-4 EK-5
Bu Yazıyı Paylaşın