Millî Eğitim Bakanlığı Okul İnternet Siteleri Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve meb.k12.tr alan adını kullanan kuramların kurumsal internet sitelerinin hizmet başvurusu, yönetimi ve yayını hususunda uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve meb.k12.tr alan adını kullanan kurumları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

c) Panel: mebk12 Yönetim Panelini,

ç) Panel yetkilisi: mebk12 Yönetim Paneline giriş yetkisi bulunan kullanıcıları,

d) Hedef kitle: Okul veya kurumun öğrenci, veli, öğretmen ve çalışanlarını,

e) İnternet sitesi: Okul veya kurumun internet sitesini,

f) Yönerge: Okul internet siteleri kullanım yönergesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) 5651 sayılı Kanun ve 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hukuki süreçlere kaynak teşkil etmesi ve sistemlerin güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla, meb.k12.tr internet site yönetim sistemi iz kayıtları ve internet site erişim kayıtları, iz toplama yöntemleri kullanılarak toplanır. Bu kayıtlar, ilgili mevzuatında belirlenen süreyle Başkanlıkça saklanır. Başkanlıkça bu bilgiler istatistik, raporlama ve inceleme amaçlı olarak kullanılabilir.

(2) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince okul ve kurumlara internet sitesi yönetimi ve yayını ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) İnternet sitelerinin Yönergeye uygunluğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince denetlenir ve internet sitesi bulunmayan okulların internet sitesi oluşturulması sağlanır.

(4) Kapatılan okul ve kuramların internet siteleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince silinir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları

İnternet sitesi hizmet başvurusu

MADDE 6 – (1) Okul müdürü, internet sitesi hizmetini başlatmak için www.meb.k12.tr adresindeki başvuru formu üzerinden kurum MEBBİS kullanıcısı ile hizmet tahsis başvurusu yapar. Alan adı belirlenirken okul adını temsil eden kısa ifade seçilir.

İnternet sitesi yayın ekibi, kuruluşu ve görevleri

MADDE 7 – (1) İnternet sitesinin işletimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere okul müdürlüğünce internet yayın ekibi oluşturulur.

(2) İnternet yayın ekibinde görev alacak üyeler, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında belirlenir. Öğretmenler kurulunca belirlenecek internet sitesi yayın ekibi üyeleri;

a) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi: Okul müdürü, müdür başyardımcısı veya bir müdür yardımcısı,

b) İnternet sitesi yöneticisi: Fatih Projesi BT rehber öğretmeni veya bilişim teknolojileri öğretmeni,

c) Editör: Türkçe veya Türk dili ve edebiyatı öğretmeni,

ç) Danışman: Rehberlik öğretmeninden oluşur.

(3) Gerekli görüldüğü durumda diğer alanlardan da görevlendirme yapılır. Öğretmen sayısı yetersiz olan okullarda bir kişi birden fazla görevi yürütür.

(4) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisince, ihtiyaç halinde internet sitesi yayın ekibine yeni görevlendirme yapılır.

(5) İnternet sitesi yayın ekibinin görevleri şunlardır:

a) Okul internet sitesini yayınlar, yönetir.

b) Panel Kullanım ve İçerik Yönetim politikasına uygun iş ve işlemleri yapar.

c) İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi; internet sitesi yayın ekibinin koordinasyonu, denetimi ve yayınlanacak içeriğin kontrolünü sağlar.

ç) İnternet sitesi yöneticisi okul internet sitesi ile ilgili teknik iş ve işlemleri yürütür.

d) Editör; içerik oluşturur, oluşturulan tüm içeriklerin niteliğini artırmak üzere; anlam bütünlüğü, hitap tutarlılığı, noktalama, imla ve yazım kurallarına uygunluğunu denetler, değerlendirir ve düzeltmeler yapar.

e) Danışman; oluşturulan tüm içeriklerin pedagojik açıdan uygunluğunu denetler.

Panel kullanım ve içerik yönetim politikası

MADDE 8 – (1) Kullanıcı Yönetimi: İnternet sitesi yayın ekibi yöneticisi, kurum MEBBİS kullanıcı adı ve şifresi ile panele giriş yaparak internet sitesi yayın ekibi kullanıcı hesaplarını oluşturur. İnternet sitesi yayın ekibinden ayrılan veya internet sitesi yayın ekibine katılan kişilerin kullanıcı hesapları internet sitesi yayın ekibi yöneticisi tarafından güncellenir.

(2) Panelde yer alan, kuruma ait temel bilgilerin veri girişi yapılır.

(3) Okul adı, okul türü veya kurum kodu değişikliklerinde istenirse mevcut internet sitesi üzerinde okul adı ve alan adını değiştirerek kullanılmaya devam edilir. Okulun sehven birden fazla internet sitesi oluşturulması durumunda; panelde yer alan ilgili menüden kullanılmayan internet sitesi silinir.

(4) İçerik; hedef kitleye yönelik güncel, zengin ve tutarlı olur.

(5) Okul internet sitelerinde yayınlanacak içerikler: internet sitesinin etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla okul tanıtımı, öğrencilerin çeşitli alanlardaki proje çalışmaları, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri, öğretmenlerin hazırladıkları özgün eğitim içerikleri, rehberlik çalışmaları ve benzeri içerikleri kapsar.

(6) Oluşturulan içerikler, internet sitesi ziyaretçilerinin kurum hakkında olumlu bir algıya sahip olmalarına ve güven duygusunun oluşmasına, hedef kitlenin aidiyetlerinin artmasına yardımcı olacak nitelikte olur.

(7) Haber kategorisindeki içerikler; ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim (5N 1K) sorularına cevap verecek şekilde hazırlanır. Haberler, kurumla doğrudan ilgili ve kurumsal kimliğe zarar vermeyecek nitelikte olur.

(8) Başkanlık tarafından yapılacak duyuru ve uyarılar panelden takip edilerek ivedi şekilde uygulanır.

(9) Benzer içerikler tek başlık altında veya liste şeklinde yayınlanır, içerik tekrarı yapılmaz. Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler (MEBBİS, E-okul, www.meb.gov.tr. EBA ve benzeri) ve farklı sitelerde yer alan içerikler kopyalanarak tekrar oluşturacak şekilde yayınlanmaz ancak okulu ve hedef kitleyi doğrudan ilgilendiren içerikler alıntı olarak belirtilip, link verilerek yayınlanır.

(10) İlan ve bildirim niteliğindeki içerikler duyurular bölümünde yayınlanır.

(11) Doküman niteliğindeki içerikler menü içerisinde gruplanarak yayınlanır.

(12) Bağlantılar menüsüne sık kullanılan ve göz önünde bulunması gereken içerikler eklenir.

(13) Kişisel verilerin korunması kapsamında; internet sitesinde kişiyi tam olarak belirlenebilir kılan (T.C. Kimlik No, anne-baba adı, iletişim ve ikametgâh bilgileri ve benzeri) bilgilerin yer aldığı listeler yayınlanmaz.

(14) Okul internet sitesinde yönetici, öğretmen, diğer personel ve öğrencilere ait görsellerin yayınlanabilmesi için ilgiliden muvafakatname alınır. Okul internet sitesinde kullanılacak her türlü görsel bu muvafakatname esas alınarak seçilir.

(15) Hakkında koruma kararı bulunan öğrencilere ait bilgi ve fotoğraflar hiçbir surette yayınlanmaz.

(16) İnternet sitesinde, öğrenciler için eğitici niteliği olmayan, pedagojik açıdan sakıncalı içerik, bağlantı ve medya (oyun, video, uygulama ve benzeri) yayınlanmaz.

(17) Okul /kurum internet sitelerinde reklam yayınlanmaz.

(18) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yayınlanacak her türlü içerik telif hakları, fikri haklar, şeref ve haysiyetin korunması ve gizlilikle uyumlu olur. Bakanlığın herhangi bir politikasını, kuralını ya da düzenlemesini ihlal edemez. Mevzuatla belirlenen hususlara aykırı olmaz.

(19) Panel Yetkilisi,

a) Panelde yer alan bilgilere zarar vermez; işleyişi aksatma, yavaşlatma veya durdurma eylemlerinde bulunmaz, içeriğini yetkisiz olarak değiştirmez.

b) Kendi kullanıcı bilgilerini; kimseyle paylaşmaz; bu bilgileri başkasının kullanımına izin vermez.

c) Bilgi teknolojileri kapsamında, panelde yer alan herhangi bir kaynağı, hiç kimse adına ve yararına kullanmaz.

ç) Diğer panel yetkililerinin hesap bilgilerini kullanarak yetki gerektiren alanlara erişmez.

d) İnternet sitesinin çalışmasını etkileyen arızalan mümkün olan en kısa sürede uygun iletişim kanallarını kullanarak Başkanlığa rapor eder.

e) Panelde yer alan gizlilik gerektiren bilgileri, kişisel veriler ve veri içeren ekran görüntülerini paylaşmaz.

Teknik destek politikası

MADDE 9 – (1) İnternet sitesi ile ilgili teknik destek talepleri panel içerisindeki destek bölümünden iletilir.

(2) Teknik destek taleplerinde yazışma üslubu resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Güvenlik politikası

MADDE 10 – (1) Başkanlığın onayı olmadan Bakanlık sunucuları haricinde internet sitesi ve veri tabanı barındırılmaz.

(2) Herhangi bir siber saldırı halinde işlem yapılmadan, tespit edilen sorunlar Başkanlığa bildirilir.

(3) Tahsis edilen internet sitesi alanına virüs ve benzeri zararlı içerikler ile yetkisiz erişime neden olabilecek uygulamalar yüklenmez.

(4) İnternet sitesi barındırma alanı internet sitesi yayıncılığı dışında dosya depolama veya arşiv alanı olarak kullanılmaz.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın