tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile personelinin görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 309 uncu ve 326 ncı maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tamamı için tıklayınız.