Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31725

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Bütçe Geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri,

ç) Bütçe Gideri: Kanunlarına veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderleri,

d) Devreden Ödenek: Bir önceki yıl bütçelerinde yer alıp kullanılmayan kısmının ertesi yıla devredeceği ilgili kanunlarla hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneği,

e) Genel Müdürlük: Muhasebat Genel Müdürlüğünü,

f) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

g) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

ğ) Mali Hizmetler Birimi: Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi,

h) Net Finansmandan Karşılanan Tutar: Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin likit imkanlarından kullanılan tutarı,

ı) Ödenek üstü bütçe gideri: Merkezi yönetim kapsamındaki kurumların bütçelerine, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak yapılan veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama tutarını,

i) Program: Kamu idarelerinin temel görev ve sorumlulukları esas alınarak kaynak tahsis edilen, birbiriyle uyumlu ve anlamlı şekilde bir araya getirilmiş faaliyetler grubunu,

j) Üst yönetici: Bakanlıklarda kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakan yardımcısını, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu İdare Kesin Hesapları

Kesin hesap cetvellerinin hazırlanması ve gönderilmesi

MADDE 4 – (1) Kesin hesap cetvelleri mali hizmetler birimi tarafından, Genel Müdürlükçe belirlenen kurallara uygun olarak, bütçe uygulamasına esas muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır.

(2) Merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerine ait kesin hesaplar, Genel Müdürlükçe hazırlanan kesin hesaba ilişkin genel yazıda belirlenen sürelerde ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanmış olarak dört nüsha halinde ilgili idareler tarafından Bakanlığa gönderilir.

(3) İdarelerin kesin hesaplarının Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça yapılır.

Kamu idarelerince düzenlenecek kesin hesap cetvelleri

MADDE 5 – (1) Kamu idarelerince düzenlenecek cetveller aşağıda gösterilmiştir:

a) Bütçe uygulama sonuçları cetveli (Form: A-B),

b) Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A1, A2),

c) Program bazında bütçe giderleri cetveli (Form:A3),

ç) Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A4),

d) Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A5),

e) Finansman tipi sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli (Form:A6),

f) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli (Form:A7),

g) Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri cetveli (Form:A8),

ğ) Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli (Form:A9),

h) Karşılaştırmalı bütçe giderleri cetveli (Form:A10),

ı) Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form:A11),

i) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (I) (Form:B1),

j) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (II) (Form:B2),

k) Finansman cetveli (Form:B3),

l) Şartlı bağış ve yardımlar ile özel gelirler cetveli (Form:B4),

m) Karşılaştırmalı bütçe gelirleri cetveli (Form:B5),

n) Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması (Form:B6),

o) Mizan cetvelleri (Form:C1, C2),

ö) Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli (Form:C3),

p) Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetveli (Form:C4,C4/YP),

r) Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli (Form:C5),

s) İdare taşınır mal yönetimi cetvelleri (Form: Örnek No: 16, Örnek No: 17),

ş) Bakanlıkça uygun görülecek diğer cetveller.

(2) Söz konusu cetveller takip eden maddelerde belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Bütçe uygulama sonuçları cetveli

MADDE 6 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin bütçe kanunu ile belirlenen programlara tahsis edilen ödenek ve bütçe gider gerçekleşmeleri ile gelir tahmini yapılan kamu idarelerinin bütçe gelir bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

(2) Cetvel, bakana doğrudan bağlı birimler için birimin üst yöneticisi ve ilgili bakan tarafından, bakan yardımcılıklarına bağlı birimler için ilgili birimin en üst yöneticisi ve ilgili bakan tarafından imzalanır.

Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 7 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyine göre kamu idaresinin ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde ayrı cetveller olarak düzenlenir.

Program bazında bütçe giderleri cetveli

MADDE 8 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin program bazında ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 9 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin bütçelerinde gösterilen programlara göre ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 10 – (1) Bu cetvel, kurumsal sınıflandırmanın ikinci düzeyi (yükseköğretim kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde birinci düzey) esas alınarak kamu idaresinin hizmet birimlerine tahsis edilen ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Finansman tipi sınıflandırmaya göre bütçe giderleri cetveli

MADDE 11 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin finansman tipine göre ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Bütçe giderleri kesin hesap cetveli

MADDE 12 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin program ve hizmet birimi bazında, finansman ve ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini gösterecek şekilde düzenlenir.

Program ve ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek üstü bütçe giderleri cetveli

MADDE 13 – (1) Bu cetvel, kamu idarelerinin bütçelerinde gösterilen programlara göre ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde ödenek üstü bütçe gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Geçen yıldan devreden ödenekler cetveli

MADDE 14 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre bir önceki yılda kullanılmayıp mevzuatı gereği devreden ödenek olarak yılı bütçesine eklenen ödenekleri içerecek şekilde düzenlenir.

Karşılaştırmalı bütçe giderleri cetveli

MADDE 15 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre kamu idarelerinin kesin hesabı çıkarılan yıla ve önceki iki yıla ilişkin ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerini karşılaştırmaya imkân verecek şekilde düzenlenir.

Bütçe giderleri kesin hesap cetveli açıklaması

MADDE 16 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin program ve hizmet birimi bazında, finansman ve ekonomik sınıflandırma düzeyindeki ödenek ve bütçe gider gerçekleşmelerinin ayrıntılı açıklamasını içerecek şekilde düzenlenir.

(2) Bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin açıklaması, bütçe hazırlama rehberi dikkate alınarak hizmet gerekçeleri belirtilmek suretiyle açık ve anlaşılır biçimde yapılır. Ödenek ve bütçe gideri arasındaki farklar, nedenleri, kullanılmayan ödenekler ve kullanılmama nedenleri açıklanır. Ödeneklerin bütçe giderlerine oranı gösterilerek, hedef, malî ve fiziki gerçekleşme durumu, bütçe başlangıç ödeneğine göre sapmalar ve nedenleri hakkında yeterli bilgi verilir.

Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (I)

MADDE 17 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre kamu idarelerinin bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli (II)

MADDE 18 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre kamu idarelerinin bütçe gelir tahmini, tahakkuku ve gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Finansman cetveli

MADDE 19 – (1) Bu cetvel, kamu idaresinin bütçe gider gerçekleşmesinin finansman kaynaklarının çeşitliliği ile bütçe gelir fazlası veya net finansmandan karşılanan tutarı içerecek şekilde düzenlenir.

Şartlı bağış ve yardımlar ile özel gelirler cetveli

MADDE 20 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre özel gelirler ile şartlı bağış ve yardımların, bütçe gelir ve gider gerçekleşmelerini içerecek şekilde düzenlenir.

Karşılaştırmalı bütçe gelirleri cetveli

MADDE 21 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre kamu idarelerinin kesin hesabı çıkarılan yıla ve önceki iki yıla ilişkin bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmelerini karşılaştırmaya imkân verecek şekilde düzenlenir.

Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli açıklaması

MADDE 22 – (1) Bu cetvel, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre kamu idaresinin bütçe gelir tahmini ve gerçekleşmeleri ile bunlar arasındaki sapmaların nedenlerini içerecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenir.

Mizan cetvelleri

MADDE 23 – (1) Geçici mizan ve kesin mizan Kanunun 49 uncu maddesi gereğince 3/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde yer alan örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Yıl içinde silinen kamu alacakları cetveli

MADDE 24 – (1) Bu cetvel, ilgili kanunda yer alan mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde 5018 sayılı Kanun gereğince silinen kamu alacaklarını içerecek şekilde düzenlenir.

Kesinleşen Sayıştay ilamları uygulama sonuçları cetveli

MADDE 25 – (1) Bu cetvel, kesin hesapların ait olduğu yılın sonuna kadar Sayıştay tarafından tazminine hükmedilen kamu zararlarından kesinleşenlerin tutarı ile takibine ilişkin mali bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

Bakanlar ve üst yöneticiler cetveli

MADDE 26 – (1) Bu cetvel, hesap verilebilirlik açısından idari ve siyasi sorumluluğu belirlemek amacıyla kesin hesabı çıkarılan yıl içinde görev yapan bakan ve üst yönetici bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

İdare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetvelleri

MADDE 27 – (1) Mal yönetim hesabına ilişkin cetveller, Kanunun 44 üncü maddesi gereğince 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer alan örneklerine uygun olarak düzenlenir.

Diğer cetveller

MADDE 28 – (1) Kesin hesaplara eklenmesi gerekli görülen diğer cetveller ile bu Yönetmelik eki cetvellerde yılı bütçe kanunlarına paralel olarak yapılacak değişiklikler Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mizan bilgileri ile kesin hesap cetvelleri arasındaki uyumsuzluk

MADDE 29 – (1) Kesin hesap cetvellerindeki bilgilerin konsolide mizan bilgileri ile tutarlı olması şarttır. Kurumlardan gelen kesin hesaba esas cetveller ile mizanlardaki bilgiler arasında tutarsızlık olması halinde Bakanlık uyumsuzluğun giderilmesini ilgili kamu idaresinden ister. Bakanlıkça verilen süre içinde uyumsuzluğun giderilmemesi halinde durum Cumhurbaşkanlığına ve Sayıştay Başkanlığına bildirilir.

Yetki

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili uygulamaya yön vermeye ve oluşacak belirsizlikleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 26/4/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin hazırlanmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın