Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30137

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/10/2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekanik Ayırma, Biyokurutmave Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) Ek-1B listesinde yer alan biyobozunur özellikteki arıtma çamurlarının tek tip atık olarak veya Ek-1Alistesinde yer alan biyobozunur atıklar ile karıştırılarak biyokurutma ve/veya biyometanizasyon tesislerinde işlenmesinde bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Elde edilen ürünlerin, bakiye atıkların ve/veya değerlendirilemeyen ürünün kullanılması ve yönetilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

“ğ) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesislerine ait Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanan fizibilite raporu ile Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur.

  1. h) Fizibilite raporu, çevresel etki değerlendirme yeterlilik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bu Tebliğ kapsamında kurulması planlanan atık işleme tesislerine ait fizibilite raporu ile işletme planını değerlendirmekle,”

“d) Tesis inşaatı bitiminde tesis onay yazısı başvurularını yerinde inceleme yapılması sonrasında değerlendirmekle,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ön” ibaresi ile (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tesis inşaatı bitiminde Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanan işletme planı ile birlikte tesis onay yazısı için Bakanlığa başvuruda bulunmakla,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-1A’sında yer alan atık listesine sırasıyla “02 01 03 Bitki dokusu atıkları” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır ve “19 12 01 Kağıt ve karton” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“02 01 06 Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil) akan sıvılar”

“19 12 12 – 19 12 11 dışında atıkların mekanik işlenmesinden kaynaklanan diğer atıklar (karışık malzemeler dahil)”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-5’inin başlığı “Fizibilite Raporu Formatı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/10/2015

29498

Bu Yazıyı Paylaşın