2018/11332 Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle İşleri Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamında Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar

03 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30321

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11332

Bazı illerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 31/1/2018 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11332 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Hatay ve Kilis illerinde (ilçeler dâhil) faaliyet göstermekte olup anılan illerde (ilçeler dâhil) 20/1/2018-30/4/2018 tarihleri arasında yaşanan terör olayları nedeniyle işleri ve/veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârların, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı Bölge Birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, yaşanan terör olayları nedeniyle işlerinin ve/veya işletmesinin zarar gördüğüne dair ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazı ile birlikte Bankaya yazılı müracaatta bulunanların bir yıl içinde dolacak olan veya Bankaya müracaat tarihi itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan veya tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenir. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de birer yıl ötelenir.

Müracaat süresi

MADDE 3- (1) İlgili kamu idaresinden alman resmi yazı tarihi itibarıyla borçları vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde bulunan veya tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan birinci madde kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, ilgili kamu idaresinden alman resmi yazı tarihinden itibaren iki ay içerisinde; kredi borçlarının vade tarihi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazı tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde dolacak olan esnaf ve sanatkârlar ise vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren iki ay içerisinde Bankaya yazılı olarak müracaat ederler.

Diğer Hükümler

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz konusu Bakanlar Kurulu kararlarında ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmaz.

(2) Ertelenen krediler nedeniyle bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(3) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(4) Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkârlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Banka, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hâzinece bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine Müsteşarlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(6) Bu Karar bazında yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarındaki hükümler esas alınır.

(7) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar 20/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın