altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2019/2 2019 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Sayı : 14424368-10.06.01-E.2624659

06.02.2019

Konu : 2019 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi

GENELGE

2019/2

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 10. Kalkınma Planı, Yeni Ekonomik Program ve Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde; Bakanlığımızca temel eğitimde çağ nüfusunun %100 okullaşmasının sağlanması, eğitimde kalitenin arttırılması, ikili eğitimden tam gün eğitim uygulamasına geçilmesi, okul öncesi eğitimin 5 yaş grubu çocuklar için zorunlu hale getirilmesi, yenilenen müfredatın gerektirdiği fiziki ortamların ve donanımın sağlanması, stratejik hedef olarak belirlenmiştir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda eğitim yatırımlarına ayrılan ödenekler; öncelikle ikili eğitimden tam gün eğitime geçilmesi ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla temel eğitim okullarının yapım, kamulaştırma, onarım ve donatım harcamalarında kullanılacaktır. Bu kapsamda; derslik yapımı, onarım, donatım ve kamulaştırma işleri için ödenek ihtiyacı bulunmayan iller, cari giderleri için de planlama yapabileceklerdir.

Mevcut yatırımlar gözden geçirilerek yapımına ihtiyaç kalmamış ve önceliğini yitirmiş projeler programdan çıkartılacaktır. Atıl durumda kalacak ya da başka bir hizmette kullanılacak hiçbir yatırıma yer verilmeyecektir. Proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb.) ağırlık verilecektir.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesinde, İl Özel İdaresi bütçelerine bu Kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç olmak üzere, yıllık gelirlerinin en az %20’si oranında ilköğretim ödeneği ayrılması gerektiğinin hükme bağlandığı bilinmektedir. Bu hüküm gereğince belirtilen ödeneğin artırılması için çaba sarf edilecektir.

2019 Yılı Temel Eğitim Kurumlan Yapım Programı; 2018 yılından devreden ödenekler, 2019 yılı için İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenekler, 2019 yılı için Genel Bütçeden gönderilen ödenekler, yerel imkânlarla sağlanabilecek ödeneklerle birlikte hayırsever katkıları dikkate alınarak Valiliklerce (Millî Eğitim Müdürlükleri) hazırlanacaktır.

2019 yılı içerisinde tamamlanacak projelerin yılı ödeneğinin tamamı konulduktan sonra kalan ödenek diğer projelere dağıtılacaktır. 2019 yılı için oluşturulan bütçenin yıl sonuna kadar eğitim yatırımlarına harcanması için gerekli tedbirler alınacaktır. 2020 yılma devreden herhangi bir ödenek/nakit bırakılmaması hedefiyle programda yer alan işlerin, yasada öngörülen süre içerisinde ihalelerinin yapılabilmesi için ihale öncesi çalışmaların zamanında tamamlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. Yapım programında yer alan projelerde planlanan yılı ödeneğinden fazla imalat ve harcama yapılmayacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesinde; yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı düzenlenmiş ve uygulama projesi

Tamamı için tıklayınız.