MEB Genelgesi 2017/27 Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24301423-10.06.01-E.13861126

14.09.2017

Konu : Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri.

GENELGE

2017/27

İlgi: a) 30.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

b) Bakanlığımız 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi.

Bakanlığımız iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında ilgi (a) Kanun ve bağlı mevzuat hükümleri ile ilgi (b) Genelge doğrultusunda İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından yürütülmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul/kurumlarında; çalışan ve öğrencilerin, çalışma/eğitim ortamları ile öğrenme süreçlerinin sağlık ve güvenlik bakımından daha üst seviyelere taşınması, kalite süreçleri ile bütünleşik kurumsal yapının güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, kayıt altına alınması, uygulanabilir hedeflerin konulması, performansın ölçülebilmesi amacıyla ulusal/uluslararası standartlar çerçevesinde yönetim sistemlerinin uygulanması plânlanmaktadır.

Bakanlığımız Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimince, Kalite Yönetim Sistemi (TS ISO 9001:2015) İç Tetkikçi/Denetçi/Baş Denetçileri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS OHSAS – 18001) İç Tetkikçi/Denetçi/Baş Denetçilerinin uluslararası yönetim sistemleri eğitim akreditasyonu kuruluşları tarafından onaylı eğitim ve belgelendirme süreçleri yönetilmektedir.

Merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarımızda, sağlıklı ve güvenli çalışma/eğitim ortamı ile öğrenme süreçlerinin tesis edilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir sistem yönetimi için ulusal/uluslararası standartlarda ön görülen esaslara göre, aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yönetim sistemleri belgelendirme iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

Buna göre;

1- Bakanlığımız hizmetiçi eğitim kurs/seminerlerinde belgelendirilen ve aynı zamanda uluslararası yönetim sistemleri eğitim akreditasyonu kuruluşlarınca İç Tetkikçi/Denetçi/Baş Denetçi olarak sertifikalandırılan Bakanlığımız uzmanlarınca herhangi bir ek mali kaynak kullanımına ihtiyaç duyulmayacak şekilde hizmetlerin sağlanması,

2- Yönetim Sistemi Belgelendirme Hizmetlerinin; öncelikle, TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardına göre verilmesi, belgelendirmelerin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uyumlu olması, ileriki süreçlerde gerekli kapsam genişletme çalışmalarının yapılması,

3- Tarafsızlığı koruma ilkesinin sağlanması amacıyla, Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından, yönetim sistemi belgelendirme talebinde bulunan okul/kurumun bağlı bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü yönetim sınırları dışından, Denetçi ve Baş Denetçilerin görevlendirilmesi,

4- Bakanlığımız yönetim sistemleri belgelendirme sürecinde, TS EN ISO/IEC 17021 uygunluk değerlendirilmesi standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından sürdürülecek iş ve işlemlerin, Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimince yürütülmesi,

5- Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların; hizmet kapasitesi, eğitim öğretim faaliyetleri, fiziki ve sosyal durumları, alt yapı ve diğer özellikleri dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kavram ve kurallarına göre, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, ulusal düzeyde standart kriter ve şartların belirlenmesi çalışmalarının Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülmesi,

6- Yönetim sistemleri belgelendirme iş ve işlemlerinin; TS EN ISO/IEC 17021 uygunluk değerlendirilmesi standardına göre hazırlanan ve http://merkezisgb.meb.gov.tr web adresinde yayınlanan “Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kılavuzunda” belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi,

7- Yönetim sistemi belgelendirme işlemlerinin yürütülmesinde; Bakanlığımız yöneticisi olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürü’nün (İşveren Vekili), sekretarya ve belgelendirme işlemlerinin yürütmesinde ise Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin yetkilendirilmesi,

8- Yönetim Sistemi belgelendirme süreçlerinde görevlendirilen uzmanların, yolluk ve yevmiye, konaklama vb. mali kaynak ihtiyaçlarının; 6245 sayılı Harcırah Kanunu doğrultusunda, taşra teşkilatı birimlerinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerince, merkez teşkilatında ise görevli oldukları birimlerin ilgili harcama kaleminden karşılanması,

hususlarına göre iş ve işlemlerin yürütülmesi, okul ve kurumlarımızda, öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim öğretim yapmaları için sürdürülebilir bir sistem yönetiminin oluşturulması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

DAĞITIM:

A Planı

B Planı

Bu Yazıyı Paylaşın