altinoz.com.tr

Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 25)

28 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30639

Cumhurbaşkanlığından:

Kararname Numarası: 25

MADDE 1 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 26 ncı, ek 27 nci ve ek 28 inci maddelerinde öngörülen yönetmelikler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde yayımlanır.

(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 28 inci ve geçici 29 uncu maddelerinde sözleşme sürelerinin sonuna kadar yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi öngörülen personelden birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yayımlanana kadar sözleşme süresi sona erenlerle, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre ek 23 üncü, ek 24 üncü, ek 26 ncı, ek 27 nci ve ek 28 inci maddelerine göre sözleşme yapılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak sözleşmelerde, sona eren sözleşmeye dayanak teşkil eden hükümler esas alınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde, ikinci fıkraya göre yapılan sözleşmeler yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

(4) İkinci fıkra kapsamında olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine atıf bulunmayan kurumlarda da bu madde hükümlerine göre ek 26 ncı maddeye istinaden sözleşme yapılabilir.

MADDE 2- (1) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “geçici olarak yabancı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI