Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/46)

19 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29567

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/11/2015 tarihli ve 2015/8215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Fındık Kayıt Sistemi (FKS): Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) Fındık Üretici Belgesi: Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt belgesini,

f) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı veya yüz seksen adet fındık dalı bulunan yerleri,

g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ğ) İl fındık komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

h) İlçe fındık komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, mal müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ile ziraat odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

ı) Karar: 9/11/2015 tarihli ve 2015/8215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararı,

i) Ruhsatlı alan: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan alanı,

j) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Miktarı, Başvurular ve Başvuruda İstenecek Belgeler

Desteklemeden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı

MADDE 5 – (1) Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2015 yılı ürünü için 170 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

Başvurular

MADDE 6 – (1) 2015 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları; 2015 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 1/4/2016 tarihi mesai bitiminde sona erer.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Fındık üretici belgesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Ödemesinin Uygulanması

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 8 – (1) İl/ilçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği başvurularına esas alanların niteliklerinin belirlenmesinde; TBS’de il/ilçe Müdürlüklerinin kullanımına sunulan veriler, il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları, coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki verilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü ile uygulamanın etkin bir şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/ilçe müdürlüğü 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alarak her üretici adına bir alan bazlı gelir desteği dosyası açar.

b) İl/ilçe müdürlüğü, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemi ile kontrol eder.

c) İl müdürlüğü; merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüğünün yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

ç) İl/ilçe fındık komisyonu hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

d) İl fındık komisyonu, merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe fındık komisyonunun yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

e) İl/ilçe müdürlüğü, ödemeye esas incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ÇKS’den üretici detayında icmali (Ek-2) alır ve ilçe merkezi ile köy/mahallelerde on gün süreyle askıda bırakılmasını sağlar. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller ÇKS’den tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, ÇKS’den köy detayında icmalleri (Ek-3) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyon, icmal-2’leri (Ek-3) ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal-2’leri (Ek-3) inceler. Eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, ÇKS’den ilçe detayında icmal-3’ü (Ek-4) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

g) İl fındık komisyonu icmal-3 (Ek-4) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da BÜGEM’e gönderir.

ğ) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal-3’teki (Ek-4) toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 9 – (1) 2015 yılı ürününe ait alan bazlı gelir desteği ödemeleri ilgili yılı takip eden yıl içerisinde yapılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği ödemesi Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler

MADDE 10 – (1) Aşağıda yer alan üreticiler desteklemeden faydalanamazlar:

a) Müracaat yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanlar,

b) Fındık bahçesinde ara ziraatı yapanlar,

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler,

ç) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden destekleme programlarından yararlandırılmamasına karar verilenler,

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın