Lpg/Cng/Lng Yakıt Sistemi Tadilatı Yapılan Araçlara “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” Düzenlenmesine Dair Genelge

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Genelge, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında (AİTM) Yönetmeliğin Ek-IV 4.18.12 maddesi kapsamında Yakıt Sistemi Montaj Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yakıt Sistemi Montaj Belgesi

MADDE 2 – (1) Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, AİTM Yönetmeliğinin Ek-IV 4.18.12 maddesine uygun olarak Ek-1’de yer alan Yakıt Sistemi Montaj Belgesini her bir araç için ilave ücret almaksızın düzenler. Belgenin bir tanesi araç sahibine verilir ve araçta muhafaza edilir, istenmesi halinde ilgili kurum/kuruluşa ibraz edilir, diğeri firma tarafından arşivlenir. Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir.

(2) İlgili firmalar tarafından Yakıt Sistemi Montaj Belgesi, evrak sahtekârlığını ve her türlü usulsüzlüğü engelleyecek şekilde tasarımlanır ve düzenlenir. Bu amaçla belge baskısı, renkli grafikli veya firmanın tanıtım işaretini gösterir filigran ile korunmuş kâğıt üzerine yapılır veya hologram kullanılır. Belgenin bütün maddeleri eksiksiz bir şekilde doldurulur.

(3) Yakıt sistemi tadilatı yapan firma tarafından, Yakıt Sistemi Montaj Belgesine LPG/CNG Aksam Listesi ve Fatura ilave edilir.

İlave hususlar

MADDE 3 – (1) LPG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçlar için Yakıt Sistemi Montaj Belgesi; AİTM Yönetmeliğinin Ek-IV 4.18 ve alt maddeleri, BM/AEK Regülasyon 67, seri tadilat tip onay belgesi/münferit tadilat onayı ve Ek-2’de yer alan LPG’li Araç Kontrol Formu dikkate alınarak düzenlenir. Kontrol Formları firma tarafından arşivlenir. Bu işlem elektronik ortamda yapılabilir.

(2) CNG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçlar için Yakıt Sistemi Montaj Belgesi; AİTM Yönetmeliğinin Ek-IV 4.18 ve alt maddeleri, BM/AEK Regülasyon 110, seri tadilat tip onay belgesi/münferit tadilat onayı ve Ek-3’te yer alan CNG’li Araç Kontrol Formu dikkate alınarak düzenlenir. Kontrol Formları firma tarafından arşivlenir. Bu işlem elektronik ortamda yapılabilir.

(3) LNG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçlara ilişkin düzenleme ayrıca yapılarak Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

(4) Tadilatı yapılmış ve tescil edilmiş ancak daha sonrasında herhangi bir nedenle yakıt sisteminde parçalarda/malzemelerde mevcut projeye uygun değişiklik yapıldığı durumda, yeni projeye ihtiyaç duyulmaksızın “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” düzenlenir.

(5) Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ve Kontrol Formları, talep edilmesi halinde Bakanlığa veya seri tadilat tip onayı/münferit onay vermek üzere Bakanlıkça görevlendirilen kuruluşa 4703 sayılı Kanunun 5 nci ve 12 nci maddeleri gereğince firmalar tarafından sunulmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Genelge, Bakanlığın internet sitesinde duyurulduğu tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Genelge hükümlerini Sanayi Genel Müdürü yürütür.

EKLER:

Yakıt Sistemi Montaj Belgesi

LPG’li Araç Kontrol Formu

CNG’li Araç Kontrol Formu

Bu Yazıyı Paylaşın