Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29892

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi ile (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ü) bendi eklenmiş ve diğer bentler bunlara göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut (s) bendinde yer alan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” ibaresi “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” olarak değiştirilmiş, mevcut (t) bendinde yer alan “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt dışında yapılacak işler bakımından ilgili ülkenin yetkili makamlarınca, ilgili ülkede projelerin onaylanmasına yönelik yetkili onay makamının bulunmaması durumunda bilim komisyonu tarafından” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Bilim Komisyonu: Yurt dışında gerçekleştirilecek uygulama işleri bakımından ilgili ülkede rölöve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projelerinin onaylanması için yetkili makam bulunmaması durumunda projelere onay verme yetkisi bulunan, her bir proje için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakanlık Onayı ile oluşturulan ve tercihen taşınmaz kültür varlıklarının onarımına ilişkin çalışmalarda görev almış restorasyon uzmanı mimar, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçisi, arkeolog, jeoloji mühendisi, şehir plancısı gibi projenin niteliğinin gerektirdiği en az beş meslek uzmanından müteşekkil komisyonu,”

“ü) Yurt dışı teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışındaki iş ve işlemlerini yürütmek üzere kurulmuş teşkilatları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “bir il dahilinde” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya yurt dışı projelerinde ülke dahilinde” ibaresi eklenmiş, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Proje hazırlanması ve esaslı onarım işlerinin birlikte uygulanmasında yüklenici, idarece tespit edilen müdahale tekniklerini de içeren restorasyon ön raporu, mesleki deneyimleri ve mevzuat ilkeleri doğrultusunda restorasyon projelerini hazırlar. Yüklenici, yurt içindeki eserlerin projelerini Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar. Yurt dışında bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili projelere ilişkin olarak ise yüklenici, projeyi bulunduğu ülkenin mevzuatı kapsamında ilgili makamların onayına, ilgili ülkede projelerin onaylanmasına yönelik yetkili makam bulunmaması durumunda bilim komisyonunun onayına sunar, gerekli onay alındıktan sonra restorasyon işlerine başlar.”

“ğ) Yurt dışındaki restorasyon işinin yapılmasına ilişkin ihale yapılmasına yönelik hazırlanan onay belgesi, gerekçeli raporlar ile beraber Bakan Onayına sunulur. Onay alındıktan sonra ihale işlemleri başlatılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yurt dışındaki kültür varlıklarına ilişkin ihalelerde; ilgili ülkenin koşullarının elverdiği ölçüde, ihaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeler istenebilir. Bunların neler olacağı ihale dokümanında belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Yurt dışındaki kültür varlıklarımız ile ilgili ihale dosyası eki olarak yaklaşık maliyetin tespiti bakımından;

a) İşin bulunduğu ülkede aşağıdaki imkanların bulunması halinde yaklaşık maliyet;

1) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

2) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değerinden,

3) Piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden (en az 3 teklif),

biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

b) İşin bulunduğu ülkede (a) bendinde belirtilen imkanların bulunmaması durumunda, yurt içi birim fiyat tarif ve fiyatları kullanılarak hazırlanacak yaklaşık maliyetin belirlenmesinde aşağıdaki esaslar doğrultusunda hareket edilir.

1) Yapının bulunduğu ülkenin koşullarına göre yaklaşık maliyetin tespitine ilişkin hususlar ihale dokümanında belirlenir.

2) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak ihale konusu işin yapılabilirlik fiyat ve değeri dikkate alınır.

c) (a) ve (b) bentlerine göre hazırlanan ihaleye esas maliyet, ülkenin durumuna göre Amerikan Doları, Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde ise Avro para birimine çevrilerek düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Onay belgesi, yurt dışındaki kültür varlıkları için, bulunulan ülke koşullarına göre belirlenecek ayrıntıları ve gerekli diğer hususları ihtiva eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Yurt dışındaki kültür varlıkları için yapılacak ihaleler, ihale yetkilisi makamca, biri başkan olmak ve en az 3 ve tek sayıda kişiden oluşmak üzere mahallinde kurulacak ihale komisyonu tarafından yapılır. Komisyon üyeleri Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatından veya yabancı ülkelerdeki kuruluşlarında görevli personelinden seçilir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde yurt dışı teşkilatlarından komisyona üye alınır.

(7) İhale komisyonunun kararları yetkili makam tarafından onaylanarak kesinleşir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yurt dışındaki ihaleler gerekmesi halinde ihalenin yapılacağı ülkenin tatil gününde de yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yurt dışındaki taşınmaz kültür varlıklarının proje ve uygulama işlerinde birinci fıkradaki ihale usulleri ve 27 nci maddedeki doğrudan temin usulü kullanılır ve pazarlık usulünde üst limitler aranmaz. Bu Yönetmeliğe istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak olan ihale dokümanı idarece, söz konusu proje ve uygulama işlerinde işin yapılacağı ülkenin mesafesi, coğrafyası, siyasi, mali, beşeri durumu, gayrisafi milli hasılanınülkemize göre durumu, mevzuatı ve işin özellikleri gibi ülke koşullarının gerektirdiği değişiklikler yapılarak uygulanabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdare, her bir işin özellik ve niteliklerine göre ihale konusu iş veya tanımladığı benzer işlerle ilgili alanda faaliyet gösteren, yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin, teklif belgelerini hazırlamalarına imkan sağlayacak şekilde şartname ve eklerini davet belgeleriyle birlikte teklif verme son başvuru tarihinden yurt içindeki işlerde en az on dört takvim günü önce, yurt dışındaki işlerde en az yirmi bir takvim günü önce en az beş istekliye verir veya ihale dokümanını nereden ve nasıl temin edeceğini bildirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – (1) İstekli, ihale kararının onaylanmasının kendisine bildirilmesinden itibaren yurt içi işlerde beş gün içinde yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, ihaleye yetkili makam; ihaleyi yenilemeye veya en uygun fiyat veren ikinci teklif sahibine tebligat yaparak yurt içi işlerde beş günlük bir süre içinde, yurt dışı işlerde on gün içinde bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalamaya yetkilidir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren yurt içi işlerde beş gün, yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vermek ve sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – (1) İhale kararının kesinleşmesini izleyen üç iş günü içinde; tebliğ tarihini izleyen yurt içi işlerde beş gün içinde yurt dışı işlerde on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ edilir.

(2) İdare, 30 uncu maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, yurt içi işlerde on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile yurt dışındaki işlerde yazılı olarak bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözleşme yapıldıktan sonra 33 üncü maddede yazılı hükümler dışında yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisine uymaması durumunda, idarece; ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere kendisine ihtarname yazılarak yurt içi işlerde en az on günlük, yurt dışı işlerde en az yirmi günlük bir süre verilir. Bu süre içinde yüklenici ihtarnameye rağmen yükümlülüklerini yerine getirmezse başka bir ihtar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi feshetmeye ve hesap kesme hak edişi yapmaya yetkilidir. Bu takdirde yüklenicinin kesin teminatı idarece gelir kaydolunur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – (1) Yurt içindeki işlerde;

a) İhale konusu iş bitirilince muayene ve kabul işlemleri; idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır.

b) Muayene ve kabul işlemleri çıkarılacak şartnamelerdeki hükümler çerçevesinde uygulanır.

(2) Yurt dışındaki işlerde;

a) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarece kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Kabul komisyonlarına Bakanlığın yurt dışı temsilciliğinin bulunduğu ülkelerde, yurt dışı temsilciliğinin veya Bakanlığın belirlediği Bakanlık personeli başkanlığında, yurt dışı temsilcilikte görevli Bakanlık personeli ve yurt içinde işin yürütüldüğü ilgili idareden görevlendirilen personel, Türk büyükelçilikleri ile konsolosluklarında veya herhangi bir kamu kuruluşu adına yararlanıcı ülkede bulunan kamu görevlileri ile projeyle ilgili ülke kurumundan işin niteliğine uygun uzman kişiler görevlendirilebilir.

b) Kabul komisyonlarına Bakanlığın yurt dışı temsilciliğinin bulunmadığı ülkelerde Türk büyükelçilikleri ile konsoloslukları veya Bakanlığın belirlediği Bakanlık personeli tarafından başkanlık edilir. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve mevcut beşinci bölüm altıncı bölüm olarak teselsül ettirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı İşlerine İlişkin Çeşitli Hükümler

Koordinasyon

MADDE 40/A – (1) Yurt Dışı Kültür ve Tanıtma Müşavirliği bulunan ülkelerde ihaleler Müşavirlikte yapılacak olup, ihale yetkilisi makam Müşavirlik ile ihale işlemleri, onayı ve ihale konusu iş ile ilgili her türlü yazışmaları doğrudan yapabilir. Müşavirlik, ihale konusu ile ilgili olarak, bulunduğu ülkedeki ilgili makamlar ile ihale yetkilisinin ihtiyacı olan konularda koordinasyon ve işbirliğini sağlar.

İhtiyarilik yetkisi

MADDE 40/B – (1) Yapılacak uygulamalarda, bulunulan ülkenin iktisadi durumu, siyasi rejimi, mevzuatı, örf ve adetleri gibi özel şartları dikkate alınarak, yaklaşık maliyet tespiti, ilan yapılması, teminat alınması, ihale dokümanı hazırlanması hususlarında;

a) Her yıl belli limitler dâhilinde Bakanın onayı ile ihtiyarilik yetkisi alınabilir. Bu yetkinin miktarı, ülkelerin özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

b) Belirlenen limitlerin üzerinde kalmakla birlikte işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda Bakanın onayı alınmak suretiyle o işe münhasır olmak üzere söz konusu zorunluluklara uyulmayabilir.

(2) İhtiyacın karşılanmasında, taahhüdün sözleşmeye bağlanması ve teminat alınması esastır. Ancak ülke koşulları veya hizmetin gerektirdiği hallerde, Bakandan onay alınmak suretiyle, o işe münhasır olmak üzere ve bu Yönetmelikte belirlenmiş ilkeler çerçevesinde kalmak kaydıyla teminat alınmayabilir.

Parasal değerler döviz karşılıklarının tespiti

MADDE 40/C – (1) Bu Yönetmelikte yurt dışındaki proje ve uygulama işlerinde yer alan parasal değerlerin belirlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca güncellenen tutarlar esas alınır.

(2) Parasal değerlerin döviz karşılığının tespitinde, her yıl 2 Ocak tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır.”

MADDE 15 – Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/7/2013 28718
Bu Yazıyı Paylaşın