KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30470

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “KOSGEB Teşkilat Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İşletme:19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Bakanının” ibaresi “Başbakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibareleri “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” ve “Devlet Planlama Teşkilatı” ibaresi ise “Kalkınma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Hizmet Merkezlerinin” ibaresi “KOSGEB Müdürlüklerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İllerdeki KOSGEB Müdürlükleri, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanlığına bağlı çalışırlar. Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanlığının belirlenmesinde Başkan yetkilidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığındaki “Başkan başmüşavirleri/”, birinci fıkrasındaki “Başkan Başmüşavirleri ile” ve ikinci fıkrasındaki “Başkan Başmüşavirleri ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başkanlığın ana hizmet birimleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı,
 2. b) Girişimcilik Dairesi Başkanlığı,
 3. c) Finansman Dairesi Başkanlığı,

ç) KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

 1. d) Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı,
 2. e) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı

MADDE 26 – (1) Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) İşletmelerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, pazarlama, yönetim ve planlama ve benzeri konularda gelişmelerini sağlamak, işbirliklerini arttırmak, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,
 2. b) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, çağdaş işletmecilik düzeyine, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim yapısına kavuşmalarını sağlayacak, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon, bölgesel vesektörelkalkınma, kümelenme, istihdam ve teknoloji adaptasyonu ve benzeri konularda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,
 3. c) İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazar payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek üzere gerekli çalışmaları yapmak, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,

ç) İşletmeler arası işbirliğini geliştirmek, yerli sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,

 1. d) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle7/6/2005tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi derneklerin küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemi yerleştirmek için destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,
 2. e) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerinrehabilitasyonuve ortak yararlarına yönelik destek modeli oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek,
 3. f) İşletmelerin eğitim ve danışmanlık ihtiyacını karşılamak üzere gerekli çalışmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
 4. g) İşletmelerin sorunlarına çözüm aramak, ihtiyaçlarını belirlemek, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmek için ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve stratejileri belirlemek,

 1. h) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, sorunların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,

ı) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve izlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturulmasını teminen gerekli bilgiyi sağlamak,

 1. i) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygulanabilmesiniteminengerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak,
 2. j) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 3. k) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araştırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,
 4. l) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 26/A maddesi eklenmiştir.

Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

MADDE 26/A – (1) Girişimcilik Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını, ulusal stratejik hedefler doğrultusunda katma değer sağlayacak işletmelerin kurulmasını ve desteklenmesini sağlamak, bu kapsamda destek modelleri oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek,
 2. b) Girişimcilere yönelik eğitim programları düzenlenmesinisağlamak,ve/veya eğitim ihtiyacını karşılamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda destek modeli oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek,
 3. c) Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, sorunların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,

ç) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve izlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturulmasını teminen gerekli bilgiyi sağlamak,

 1. d) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygulanabilmesiniteminengerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak,
 2. e) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, girişimcilerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 3. f) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araştırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,
 4. g) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Finansman Dairesi Başkanlığı

MADDE 27 – (1) Finansman Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) İşletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak, iştirak etmek ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakları temin etmek, yurt içinden veya yurt dışından kaynak sağlamak, iştiraklerin faaliyetlerinin takibi, sermaye yapıları ve diğer bilgiler kapsamında izlenmesini sağlamak, belirlenecek dönemler halinde raporlar hazırlamak,
 2. b) İşletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin etmede ihtiyaç duydukları finansmana erişebilmeleri ile sermaye piyasalarına açılabilmeleri için destek modelleri oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek,
 3. c) İşletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masrafları için çalışmaları yapmak, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak ve/veya var olan modelleri geliştirmek, gerekli protokolleri yapmak,

ç) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve stratejileri belirlemek,

 1. d) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, sorunların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,
 2. e) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve izlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturulmasınıteminengerekli bilgiyi sağlamak,
 3. f) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygulanabilmesiniteminengerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak,
 4. g) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ğ) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araştırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,

 1. h) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 28 – (1) KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) İşletmelerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, pazarlama, yönetim ve planlama ve benzeri konularda gelişmelerini sağlamak, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,
 2. b) İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazar payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek üzere gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,
 3. c) İşletmelerin alacakları eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında destek modeli oluşturmak veya var olan destek modelleri geliştirmek,

ç) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve stratejileri belirlemek,

 1. d) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin performansının; ölçülmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve iyileştirilmesine yönelik ilgili birimlerle iş birliği içerisinde iş ve işlemleri yürütmek,
 2. e) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin kendi ve/veya merkez teşkilatıyla aralarında gerekli koordinasyonunu sağlamak,
 3. f) Taşra teşkilatında yeni bir müdürlük kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
 4. g) KOSGEB destek ve hizmetlerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde sunulmasını sağlamak üzere KOSGEB Temsilcilik Ofislerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

ğ) Merkez ve taşra teşkilatının mülkiyetinde, tahsis veya kiralama şeklinde kullanımında bulunan taşınmazlara ait iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek,

 1. h) İşletmelerin kullanımına yöneliklaboratuvarkurulmasına ve mevcut laboratuvarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Üretim, araştırma, geliştirme ve benzeri konularda başarılı çalışmaları olan işletme, kişi ve kuruluşlar için ödül programlarını modellemek ve düzenlemek,

 1. i) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin görev ve etki alanlarını belirlemek,
 2. j) Destek modelinin uygulanması sırasında, taşra teşkilatında desteğin işleyişinde yaşanan problemlerikonsolideederek, uygulama birliğini sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 3. k) Destek programlarının uygulanmasına ilişkin oluşturulacak olan kurullarda üyelerin görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, oluşturulan kurulları izlemek, etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirici önlemler almak,
 4. l) Destek modellerinin oluşturulması, geliştirilmesi, mevzuatının hazırlanması ve uygulama süreçlerine yönelik taşra ve merkez teşkilatı ile koordineli olarak katkı sağlamak,
 5. m) Destek modellerinin uygulanma süreçlerinde hedef kitle tarafından ortaya konulan talep, şikâyet vb. hususlara ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
 6. n) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, sorunların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,
 7. o) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve izlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturulmasınıteminengerekli bilgiyi sağlamak,

ö) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygulanabilmesini teminengerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak,

 1. p) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 2. r) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araştırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,
 3. s) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 29 – (1) Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) İşletmelerin yatırım, üretim, ihracat, teknoloji geliştirme ve benzeri konularda gelişmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, işbirliklerini geliştirmek, bu kapsamda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modellerini geliştirmek,
 2. b) Üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanarak, mevcut teknolojik bilgilere erişimin sağlandığı, yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin geliştirildiği, değerlendirildiği ve yaygınlaştırılarak uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirildiği yapıları kurmak veya kurulmasını sağlamak,
 3. c) İşletmelerin yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapısına kavuşmalarını sağlayacak, yerli üretimi ve verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu vb. konularda destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modellerini geliştirmek,

ç) Üniversiteler, odalar ve araştırma kurumlarının; TEKMER ve Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği taleplerini değerlendirmek ve protokollerin yapılmasını sağlamak,

 1. d) TEKMER ve Ar-Geveİnovasyon İşbirliklerinde uygulama birliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek ve gerektiğinde çözüm önerilerinde bulunmak,
 2. e) Değişik sektörlerde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyet çıktılarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak ve bu kapsamda gerekli görülen birimlerin kurulmasını sağlamak,
 3. f) Üniversiteler ile araştırma merkezlerindeki bilim ve teknoloji alt yapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak amacıyla, sanayi ve üniversite işbirliğinin kuvvetlendirilmesini sağlamak ve KOBİ’ler ile ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu temin etmek,
 4. g) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimciler ile KOBİ’lerin geliştirilerek yeni ve yerli ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmetin üretilmesi amacıyla araştırma, geliştirme,inovasyonve endüstriyel uygulama ve yerli katkı faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yeni destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modellerini geliştirmek,

ğ) İlgili birimler ile koordineli olarak veri analizleri ve araştırmalar sonucu yapılan değerlendirmeler neticesinde; öncelikli teknoloji alanlarının sektörel ve bölgesel düzeyini saptamak, teknoloji araştırma geliştirme, inovasyon ve yerli katkıyı arttıracak destek modellerini oluşturmak veya var olan destek modellerini geliştirmek,

 1. h) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yerli üretime yönlendirilmesi için gerekli politika ve stratejileri belirlemek,

ı) Daire Başkanlığının sorumluluk alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği, güçbirliği ve benzeri koordinasyon çalışmalarını yürütmek, bu amaçla geliştirilen projelerde yer almak,

 1. i) Daire Başkanlığının sorumluluğunda bulunan destek programlarının uygulanmasına yönelik gelen itirazlarla ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek,
 2. j) Görev alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası mevzuatın araştırılması, takibi, bilgi arşivinin oluşturulması, yayınlanması, güncelliğinin korunması ve hedef kitlenin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 3. k) KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptırmak, raporlar hazırlamak, sorunların çözümüne yönelik ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kapsamda projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya koordinasyonunu sağlamak,
 4. l) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin uygulanmasına ve izlenmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği yapmak, bu kapsamda teknik alt yapının oluşturulmasınıteminengerekli bilgiyi sağlamak,
 5. m) Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan destek modellerinin etkin olarak uygulanabilmesiniteminengerekli tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak,
 6. n) KOSGEB’in sahibi ya da tarafı olduğu, KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 7. o) Görev alanları ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iyi uygulama örnekleri araştırılarak yapılan değerlendirmeler sonucunda destek modellerini oluşturmak ve iyileştirmek,

ö) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – (1) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Hükümet programlarında, kalkınma planlarında, yıllık ve orta vadeli programlarda yer alan ve Başkanlığın görev alanına giren konular ile ilgili yabancı ülke, uluslararası kuruluşlar ve bu kapsamdaki ulusal kuruluşlar ile olan ilişkilerde, gerekli çalışmaları etkin, verimli ve sürekli bir şekilde koordinasyon içerisinde yürütmek,
 2. b) Avrupa Birliği ile ilgili süreçlerde Başkanlığın görev alanına giren konularda program hazırlıkları, yürütülmesi ve raporlama süreçlerini, ilgili KOSGEB birimleri ile koordineli gerçekleştirmek, KOSGEB birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 3. c) Ülkemizin katılım sağladığı ve katılım sağlanması olası olan uluslararası kuruluşların program ve faaliyetleri ile ilgili olarak, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan veya hazırlanacak projelerin uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların koordinasyonunu yapmak,

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası ve ulusal kuruluşlarla, yabancı ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde ya da KOSGEB olarak kongre, konferans, toplantı ve eğitim programları düzenlemek ya da katılım ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

 1. d) Personelin yurtdışı görevlendirme sürecine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
 2. e) Başkanlığın faaliyet alanları çerçevesinde birimler tarafından önerilen ülkelere, ülke gruplarına ya da uluslararası örgütlere yönelik işbirliği projelerinin hazırlanmasında ve ilgili makamlara sunulmasında koordinasyonu sağlamak, teknik bilgilendirme programlarını ve protokollerinin hazırlanması ve yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,
 3. f) Başkanlığın faaliyet alanları çerçevesinde, ülkemizin faydalanabildiği ve katılım sağladığı AB program ve mali olanakları ile ilgili olarak, bilgilendirmeler yapmak, Başkanlık tarafından yürütülmekte olan veya hazırlanacak projelere yönelik çalışmaların koordinasyonunu yapmak,
 4. g) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlığın Danışma ve Denetim Birimleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı,
 2. b) İç Denetim Birimi Başkanlığı,
 3. c) Hukuk Müşavirliği,

ç) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

 1. d) Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı,
 2. e) Kurumsal İletişim Müdürlüğü.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı

MADDE 33 – (1) İç Denetim Birimi Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar.

 1. a) Kurum kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 2. b) Kurumun kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,
 3. c) Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak ve geliştirmek,

ç) Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,

 1. d) İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslarının belirlendiği iç denetim yönergesini Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve dönemsel olarak gözden geçirmek,
 2. e) İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında Üst Yöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak, iç denetim alanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalar konusunda Üst Yöneticiyi bilgilendirmek,
 3. f) Denetim raporlarının bir örneğini Başkanlıkta muhafaza etmek,
 4. g) İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek,

ğ) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen diğer görevleri yürütmek.

 1. h) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının” olarak ve aynı fıkranın (d), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,”

“g) İlgili mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,”

“i) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – (1) Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) KOBİ’lerin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin değişkenleri, analiz yöntemlerini belirleyerek sistem oluşturmak ve uygulamak,
 2. b) Kurulacak sistemin veya KOSGEB birimlerinin yaptıkları çalışmalarda ihtiyaç duyulan verilerin temini amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarını yürütmek,
 3. c) KOSGEB destek ve faaliyetlerinin yönlendirilebilmesi için raporlar hazırlamak,

ç) KOSGEB birimleri tarafından yürütülecek çalışmalara ilişkin yöntem belirlenmesi sürecinde ilgili birimlere destek sağlamak,

 1. d) Ekonomik gelişmelerin KOBİ’lere etkileri konusunda raporlar ve bilgi notları hazırlamak,
 2. e) Kurum ve kuruluşlar tarafından KOBİ’lere yönelik yürütülen çalışma sonuçlarını derlemek, bilgi havuzu oluşturmak,
 3. f) KOBİ ve girişimcilere yönelik politika ve programların geliştirilmesine ilişkin Üst Yönetime raporlar sunmak,
 4. g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek,

ğ) Destek modellerinin oluşturulmasına ve yürürlükteki desteklerin geliştirilmesine yönelik sürecin ve sürece ilişkin altyapının tasarımına ve etkin işletilmesine katkıda bulunmak,

 1. h) Desteklere ilişkin tasarım, uygulama ve sonuçları sistematik bir şekilde izlemek, değerlendirmek ve analiz çalışmaları yürütmek,

ı) Desteklere yönelik değerlendirme raporları hazırlamak,

 1. i) KOSGEB birimleri tarafından oluşturulan veya üretilen bilgileri paylaşmak bu konuda Başkanlık stratejilerine ve eylem planlarına girdi teşkil edecek önerilerde bulunmak,
 2. j) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevler doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

MADDE 37 – (1) Kurumsal İletişim Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili işlemleri planlamak ve yürütmek,
 2. b) Başkanlığın faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten ve duyurularını hazırlamak, basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak,
 3. c) Başkanlığın görev alanına giren konular hakkında yazılı ve görsel medyada yer alan haber, yazı ve programları takip etmek, günlük bülten hazırlamak ve basın arşivi oluşturmak, gerçeğe uymayan yayınlara karşı gerekli tekzip, düzeltme ve açıklamaların yapılması için ilgili ve yetkili makamları bilgilendirmek,

ç) Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi ve röportaj talepleri konusunda koordinasyonu sağlamak,

 1. d) Başkanlığın düzenlediği seminer,sempozyum, panel, toplantı ve benzeri faaliyetler konusunda ilgili birimlere yardım etmek, fuarlara katılım sağlamak,
 2. e) Başkanlığın faaliyetleri ve tanıtımıyla ilgili broşür bastırmak, fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemek,
 3. f) Yayın Kurulunun basılmasına karar verdiği süreli ya da süresiz yayınların basılmasını sağlamak, Yayın Kurulu hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmek,
 4. g)19/4/2004tarihli ve 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilgi edinme birimine verilen görevler çerçevesinde, vatandaşlardan ve işletmelerden gelen sözlü ve yazılı başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri, ilgililere iletmek,

ğ) Başkanlık birimlerinin yer almasını istedikleri bilgilerin düzenlemelerini yaparak intranet ve internet sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

 1. h) Genel Kurul toplantılarının sekretarya hizmetlerini yürütmek,

ı) Çağrı merkezi sisteminin işletilmesi ve koordinasyonunu sağlamak,

 1. i) Başkanlık faaliyetlerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını sağlamak,
 2. j) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden gelen sözlü ve yazılı başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri, ilgililere iletmek,
 3. k) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen sözlü ve yazılı başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlerden gelecek bilgileri, ilgililere iletmek,
 4. l) Kurumsal iletişim faaliyetlerini sağlamak,
 5. m) Destek modellerinin tanıtımına ve bilgilendirilmesine yönelik ilgili birimlerle işbirliği ile çalışmalar yapmak,
 6. n) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Personelin atama, görevlendirme, ücret, sosyal güvenlik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,”

“g) Personelin mevzuat hükümlerine göre harcırah hariç her türlü ücretlerini tespit etmek ve ücret programını yönetmek.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 2. b)10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, onarım, personelin ulaşımı, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 3. c) Personelin KOSGEB’e bağlılığını artırıcı ve beşeri ilişkilerinin gelişmesi yönünde sosyal etkinlikler planlamak, yemekhane, kreş, gündüz bakımevi ve revir ve benzeri hizmetlerinin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

ç) Merkez teşkilatının protokol, tören ve kutlama işlerinin düzenlenmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasını diğer birimlerle koordinasyon içerisinde sağlamak,

 1. d) Merkez teşkilatı hizmet binasının teknik, idari ve sosyal işleyişine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 2. e) Merkez teşkilatı hizmet binasının ortak kullanım alanlarını yönetmek, işletmek, kiraya vermek ve bu alanlarda kullanılacak, tefrişat, demirbaş ve malzeme vb. ihtiyaçları karşılamak ve bunların bakım onarımını yapmak veya yaptırmak,
 3. f) İş sağlığı ve güvenliği ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
 4. g) Başkanlığın resmi mühür işlemlerini yürütmek,

ğ) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (ğ) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Kurumsal yazılım ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçleri yürütmek,

 1. d) Başkanlığın e-dönüşüm ve e-devlet kapsamındaki çalışmalarda, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak yürütmek,”

“g) Başkanlığın bilgisayar ağları altyapısına, ağ ve bilgi güvenliğine ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,

ğ) Başkanlık binamızdaki veri merkezi için güç kaynağı, jeneratör ve benzeri elektrik faaliyetleri ve benzeri elektrik faaliyetleri ile bakım onarım ve alt yapısına ilişkin olarak teknik şartnamelerin hazırlanması veya hazırlatılması, bakım-onarımının yapılması veya yaptırılması, teknik destek hizmetlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,”

“i) Destek modellerinin uygulanmasına ve izlenmesine yönelik olarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde teknik alt yapının oluşturulmasını sağlamak,”

“j) Başkanlık personeline ait elektronik imza başvuru taleplerini takip ve kontrol etmek, listeleri düzenleyip ilgili sertifika üreticisine iletmek, kullanım sırasında ortaya çıkan problemleri gidermek,

 1. k) Başkanlık bünyesinde bilgi güvenliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
 2. l) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuatdahilindeyürütmek.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İcra Komitesinin sekretarya hizmetlerini yürütmek,

 1. d) Genel Kurul ve İcra Komitesi kararlarını konularına göre veri tabanına aktararak ortak kullanıma sunmak, bunları muhafaza etmek ve alınan kararların gereğinin yerine getirilmesiniteminenilgili birimler ile koordineli çalışmak,”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici üçüncü madde eklenmiştir.

Başkan Başmüşavirleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Başkan Başmüşaviri olarak görev yapanlar bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte almış oldukları tüm mali ve özlük hakları saklı kalmak kaydıyla Başkan Müşaviri olarak atanmış sayılırlar.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 sayılı KOSGEB Pozisyon Cetvelinde yer alan Başkan Başmüşavirisatırı yürürlükten kaldırılmış Başkan Müşaviri, Daire Başkanı, KOBİ Uzmanı, Muhasebeci, Teknisyen, Şoför ve Toplam satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başkan Müşaviri 25 25

Daire Başkanı 11 11

  ”

KOBİ Uzmanı 160 640 800

 ”

Muhasebeci 60 120 180

Teknisyen 30 80 110

 ”

Şoför 25 25 50

Toplam 660 1355 2015

  ”

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/6/2011 27951
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 1/12/2011 28129
2- 29/1/2013 28543
3- 11/5/2013 28644
4- 19/9/2014 29124
5- 27/6/2015 29399
6- 20/1/2018

30307

Bu Yazıyı Paylaşın