Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30299

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan yan hizmet birimlerinin aynı zamanda dengeleme güç piyasası kapsamında dengeleme birimi olarak kayıtlı olması halinde, bu durumda olan ve aynı zamanda dengeleme güç piyasası katılımcısı olan yan hizmet piyasa katılımcısı tüzel kişilere sekonder frekans kontrol rezervi tutarına ek olarak, aşağıdaki şekilde hesaplanan dengesizlik geri ödemesi de yapılır.

“(4) Bir fatura dönemi için, aynı zamanda dengeleme birimi niteliğini de haiz her bir yan hizmet biriminin, her bir saatteki enerji dengesizlik miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

(5) Dördüncü fıkradaki formülde geçen;

a) DMf,y,s “y” yan hizmet biriminin , “f” fatura döneminin “s” saati için gerçekleşen dengesizlik miktarını (MWh),

b) VMf,y,s “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için veriş miktarını (MWh),

c) ÇMf,y,s “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için çekiş miktarını (MWh),

ç) KGÜPf,y,s “y” yan hizmet birimi için “f” fatura döneminin “s” saatinde geçerli olan kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programını (MWh),

d) KEYATMf,y,s,r:  “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için geçerli “r” teklifi kabul edilerek verilen ve yerine getirilmiş olan yük atma talimatı miktarını (MWh),

e) KEYALMf,y,s,r “y” yan hizmet biriminin, “f” fatura döneminin “s” saati için geçerli “r” teklifi kabul edilerek verilen ve yerine getirilmiş olan yük alma talimatı miktarını (MWh),

f) t1: “y” yan hizmet biriminin “s” saati için dengeleme güç piyasası kapsamındaki kabul edilmiş olan tüm yük alma talimatlarının sayısını,

g) t2: “y” yan hizmet biriminin “s” saati için dengeleme güç piyasası kapsamındaki kabul edilmiş olan tüm yük atma tekliflerinin sayısını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin TEİAŞ ile yan hizmet anlaşması bulunan üretim tesislerinin senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sistemden çektikleri aktif elektrik enerjisi maliyetleri ile senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin yatırım, işletme, bakım ve sistem kullanım ve işletim bedeli maliyetlerini karşılamak üzere ödenecek ücret 45 inci madde hükümleri çerçevesinde hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik 1/2/2018 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın