altinoz.com.tr

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 197)

24 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30575

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 197

Ekli “Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

23 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KÖMÜR İTHALATINA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK KONULMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1-18/7/2016 tarihli ve 2016/9073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kararın yayım tarihi olan 2/8/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 15/9/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamında kalması şartıyla bu Karara konu olan eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ek mali yükümlülük ve bu ek mali yükümlülükten kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç, başvurusu halinde, gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade edilir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
02.08.2016 29789
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı
Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
03.10.2016 29846