Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30528

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  (b) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsasını,” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’yi,” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” ve “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ve “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibareleri sırasıyla “Borsa İstanbul A.Ş.” ve “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın