Kıdem Tazminatının Tamamı Haczedilebilir

 

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2009/30556
Karar No : 2010/11811
Tarih : 11.05.2010
  • İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI
  • MUHATAPLARIN KESMEDİKLERİ VEYA GÖNDERMEDİKLERİ PARANIN MAAŞLARDAN VE SAİR MALLARDAN ALINACAĞI
  • HACİZ MÜZEKKERESİNİN SADECE ÜCRET VE MAAŞ ALACAKLARI YÖNÜNDEN DÜZELTİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

İÇTİHAT METNİ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK’nun 355. maddesinde borçlu memur ve müstahdemlerin maaşlarından yapılacak kesintiler için tebligat yapılan kanuni muhatapların borçlunun maaş ve ücret miktarlarını bir hafta içinde Bildirmeye ve borç bitinceye kadar kesinti yapıp icra dairesine göndermeye mecbur oldukları aynı yasanın 356. maddesinde ise yukarıda anılan madde uyarınca muhatapların kesmedikleri veya göndermedikleri paranın ayrıca mahkeme hükmüne hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınacağı düzenlenmiştir

Somut olayda alacaklının ücret ve kıdem tazminatı alacağının toplamı için yaptığı başvurunun icra müdürlüğünce reddi üzerine, mahkemenin 23.7.2009 tarih ve 2009/599-586 sayılı kararı ile icra müdürlüğünün red kararının iptaline karar verilmiş ve yazılan haciz müzekkeresi 16.108.43 TL. için düzenlenmiştir. Oysa yukarıda anılan yasa maddelerinin kapsamında ücret ve maaşlar olup kıdem tazminatı bu kanun kapsamında değildir. Bu durumda mahkemece haciz müzekkeresinin sadece ücret ve maaş alacakları yönünden düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi isabetsizdir.

SONUÇ :

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın