Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

27 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30433

İçişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı olan ancak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin yurt içi eğitim kurumlarında alacakları ön lisans ve lisans eğitimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Birim : İlgisine göre işlem yapmakla görevli kurum birimini/şubesini,

c) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,

ç) Eğitim Kurumu: JSGA’da yetiştirilemeyen sınıf ve branşlardaki personelin yetiştirilmesi maksadıyla eğitim öğretim işbirliği protokolü yapılan yükseköğretim kurumunu,

d) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

e) Lisans eğitim-öğretimi: Orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

f) MYO : Meslek Yüksek Okulunu,

g) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,

ğ) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,

h) Ön lisans eğitimi: Orta öğretim yeterliliklerine dayalı en az iki yıllık bir programı kapsayan, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Yetkili Sağlık Kurumu : Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında rapor verme konusunda yetkilendirilmiş sağlık teşekküllerini,

j) Yabancı uyruklu öğrenci: Diğer ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen eğitim öğretim için kabul edilen öğrencileri,

k) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Lisans ve Lisans Eğitimine İlişkin Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 – (1) Öğrenciler JSGA ile ilgili eğitim kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda belirlenen kontenjana yerleştirilen öğrencilerden,

b) İhtiyaç olması halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilgili eğitim kurumuna kesin kaydını yaptırmış öğrencilerden,

c) Söz konusu eğitim kurumlarında normal öğrenim süresinin son sınıfı hariç diğer sınıflarında başarılı olarak okuyan öğrencilerden alınır.

(2) Ön lisans eğitimi veren programlar için ara sınıflardan öğrenci temini yapılmaz.

Kontenjan

MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans eğitimine yönelik kontenjanlar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek ilke, öncelik, ihtiyaçlar ve ana programlar ile ilgili eğitim kurumu ile yapılan protokoller çerçevesinde belirlenir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucuna göre ilgili eğitim kurumunda belirlenen kontenjanlara yönelik kayıt-kabul koşulları JSGA tarafından her yıl Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM Başkanlığına bildirilir.

Duyuru

MADDE 7 – (1) Öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, ilgili eğitim kurumu ile koordineli olarak Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM Başkanlığına bildirildiği şekilde JSGA tarafından her yıl;

a) Giriş koşulları,

b) İstenen belgeler,

c) Başvurulacak yerler ile gerekli diğer bilgiler,

belirtilmek suretiyle basın yayın organları aracılığıyla yayınlanır.

Giriş koşulları

MADDE 8 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim alacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

c) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ç) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

d) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

e) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.

f) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

g) Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ğ) Nişanlı, evli, hamile, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak.

h) Halen okumakta olan öğrenciler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle bir askeri okuldan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmamış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA’dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak.

ı) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak.

i) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek. (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek)

j) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, “Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

l) Öğrenci kaynağı açısından;

1) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, protokol yapılan eğitim kurumunun ilgili kontenjanına ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmak.

2) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak öğrenci temini için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilgili eğitim kurumunu kazanıp kesin kaydını yapmış olmak.

3) Bu Yönetmeliğin beşinci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınıflarında kendi hesaplarına öğrenim yapanlardan istekli olanlar için ise, önceki sınıf ve sömestrlerde verilmesi gerekli sertifika sınavlarını veya diğer sınavları başarmış olmak.

m) JSGA veya ilgili yükseköğretim kurumlarının temin merkezleri tarafından yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

n) İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek.

(2) Giriş koşullarının uygulama işlemlerine ilişkin ayrıntılar yönergede açıklanır.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Ön lisans ve lisans eğitim-öğretim süresi ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim süreleri kadardır. Öğrenciler öğrenimlerini 4/4/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen azami eğitim süresinde tamamlamak zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir sınıfı en çok iki eğitim öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün derslerin ve stajların sınavlarını vererek tamamlamak zorundadırlar. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sınıflarda kendi hesaplarına öğrenim yaparken temin edilen öğrenciler için azami eğitim sürelerinin belirlenmesinde, ilk kayıt zamanından temin edildiği sınıfa kadar geçirdiği eğitim süreleri azami sürelerinden düşürülür.

(2) Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim-öğretim süresi azami eğitim-öğretim süresinin dışında tutulur. Ancak devamsızlığın usulüne uygun alınmış sağlık raporuna dayalı olması ve raporun öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca kabul edilmesi gereklidir. Öğrenciler sağlık nedeniyle en çok bir eğitim-öğretim yılı kaybedebilirler.

(3) Sağlık nedeni dışında hazırlık sınıfı için ek süre tanınmaz.

(4) Bu madde kapsamında belirlenen sürelerde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrenciler hakkında ayırma işlemi yapılır ve JSGA ile ilişikleri kesilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin öğretim ve eğitim faaliyetleri yıllık takvimlerde gösterilir. Yükseköğretim takviminde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programları esas alınır.

(2) Öğrencilere, öğrenim süreleri içinde ilave olarak, teorik ve uygulamalı temel kolluk eğitim programları uygulanır.

(3) Teorik ve uygulamalı temel kolluk eğitim öğretim programları ve kamplar, ilgili eğitim kurumları ile koordineli şekilde öğrencilerin akademik programını aksatmayacak sürelerde planlanır.

(4) Yıllık takvim eğitim programı ve uygulama ayrıntıları yönerge ile belirlenir.

Eğitim-öğretime devam mecburiyeti

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bütün derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim-öğretimin gereği olan her türlü bilimsel faaliyetlere ve JSGA tarafından planlanan her türlü eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmek, katılmak ve sınavlarına girmek zorundadırlar. Öğrencilerin bu faaliyetlere devam ederek tamamladıkları, vize (ara sınav) ve final (ana sınavlarına) katılımları ve sonuçları belgelenir.

(2) Mazeretsiz olarak eğitim-öğretime ve uygulamalar ile staj eğitimlerine devam etmeyen öğrenciler hakkında eyleminin niteliğine göre sıralı disiplin amirlerince disiplin cezası verilir veya kanuni işlem yapılır.

(3) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki derslere devam yükümlülüklerini dolduran öğrencilere, JSGA tarafından izin verilebilir veya saptanan yer ve şekilde ders çalışmaları sağlanabilir.

(4) Öğrenciler devamsızlıktan dolayı başarısız oldukları derslerini, bir sonraki yıl bütün gereklerini yerine getirerek tamamlamak zorundadırlar. Tamamlayamaması durumunda öğrenci hakkında 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde ayırma işlemi uygulanır.

(5) Devamsızlıktan dolayı devre kaybeden öğrenciler, müteakip eğitim-öğretim yılı başına kadar derslere devam ettirilir.

Sınav, değerlendirme, sınıf geçme ve bitirme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler öğrenim yaptıkları ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının sınav ve değerlendirme mevzuatına tabidirler.

(2) JSGA tarafından görevlendirilecek ilgili birim tarafından öğrencinin başarısını izlemeyi sağlayıcı bir sistem oluşturulur. Bu bilgiler, öğrencinin subaylığa nasbını müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

(3) Oluşturulacak sisteme yönelik uygulama detayları bu kapsamda çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığının, yetkili sağlık kurumunca belgelenmesi gerekir.

(2) Öğrencilerinin sağlık dışındaki mazeretleri, JSGA tarafından görevlendirilecek ilgili birim tarafından değerlendirilerek işlem yapılır.

(3) Sağlık durumları nedeniyle eğitim öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hakkında 31/10/2016tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 14 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin tabi olacağı esaslar şunlardır:

a) Diğer ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında ilgili eğitim kurumu ile koordineli şekilde eğitim öğretim için kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler/misafir personel ilgili mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde dil eğitimine alınırlar.

b) Yabancı uyruklu öğrencilere tanınacak yıllık kontenjan miktarı, ilgili eğitim kurumu ile koordine edilerek Bakanlık tarafından belirlenir.

Disiplin esasları, özlük ve sosyal hakları

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğrenciler disiplin, özlük ve sosyal hakları ile mecburi hizmet yükümlülükleri bakımından JSGA’da öğrenim gören emsali öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir.

(2) Ayrıca varsa ilgili eğitim kurumuna özgü ilave hak ve yükümlülüklerinin hangilerinin bu Yönetmelik kapsamındaki öğrenciler için geçerli olacağı, JSGA ile ilgili eğitim kurumu arasında yapılacak protokollerde belirlenir.

Öğrencilikten çıkarma ve çıkma

MADDE 16 – (1) JSGA’da okuyan emsali öğrenciler için belirlenmiş ilgili mevzuat hükümleri bu öğrenciler için de uygulanır.

Subaylığa/astsubaylığa nasıp

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, ilgili fakülte veya yüksekokulu başarıyla tamamlamaları sonrası subay ve astsubay naspedilebilmeleri için JSGA tarafından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenciler yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Mazeretleri nedeniyle yeterlilik sınavına giremeyenlere sınavın nasıl uygulanacağı çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci maliyetleri

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında icra edilecek eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik olarak tespit edilen eğitim-öğretim maliyetleri ilgilisine göre İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ilgili eğitim kurumunun bütçesine/döner sermayesine aktarılır.

Yönergeler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında icra edilecek eğitim-öğretim hususlarına yönelik düzenleyici işlemler için uygulama yönergeleri çıkartılabilir.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın