İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/29)

16 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30182

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nin Ek-1’inde yer alan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler listesine aşağıdaki satırlar eklenmiştir:

8421.23.00.00.00 İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri TS 7407 Karayolu taşıtları-İçten yanmalı motorlar-Yağ filtreleri
8421.31.00.90.00 Diğerleri TS 932 Hava filtre elemanları-İçten yanmalı motorlar ve kompresörler için
9613.90.00.00.11 Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) TS EN ISO 9994 Çakmaklar-Emniyet Kuralları

MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesindeki tablonun üçüncü satırı yayımı tarihinde, diğer satırları Tebliğin yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2016

29934 (Mükerrer)
Bu Yazıyı Paylaşın