İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9)

24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30017

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ak-kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı menşeli “sodyum perkarbonatlar” ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ak-kim: Ak-kim Kimya San. ve Tic. Anonim Şirketini,

b) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) İsveç: İsveç Krallığı’nı,

f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ğ) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 2836.99.90.10.00 GTİP altında sınıflandırılan “sodyum perkarbonatlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Ak-kim firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesinde normal değer hesabı, şikâyete konu ülkeler menşeli ithal ürünün gerek iç piyasa satışlarına gerekse de anılan ülkelerdeki üretim maliyetlerine ilişkin veriler bulunamadığından, eldeki mevcut verilerden hareketle, emsal olarak yerli üretim dalının 2016 yılı üretim maliyetleri esas alınarak yapılmıştır. Bu çerçevede, YÜD’ün üretim maliyetine, satış, genel ve idari giderler ve finansman giderleri ile makul bir kâr eklenerek oluşturulmuş normal değer elde edilmiş olup, bu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç fiyatının tespitinde, şikâyet konusu ürün için TÜİK verilerinden elde edilen Almanya ve İsveç’ten 2016 yılı ithalatının ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatları esas alınmıştır. Söz konusu birim ihraç fiyatlarından harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fiyatlar fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup, şikâyete konu ülkeler menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Maddi zarar/zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/zarar tehdidi iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar bazlı seyri, söz konusu ithalatın pazar payı ve YÜD’ün yurt içi satış fiyatları üzerindeki etkisi, şikâyet konusu ülkelerin ilgili ürüne ilişkin üretim kapasitesi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu ve soruşturma konusu ürünün stoklarındaki değişim değerlendirilmiştir.

(2) Almanya menşeli ithalatın, 2015 yılında bir önceki yıla göre düşmekle beraber, 2016 yılında genel ithalat ve tüketimdeki azalışa rağmen artış göstermiş olduğu, ayrıca söz konusu ithalatın pazar payının inceleme dönemi boyunca arttığı tespit edilmiştir.

(3) İsveç menşeli ithalatın 2015 yılında bir önceki yıla göre düştüğü, 2016 yılında genel ithalat ve tüketimdeki düşüşe rağmen tekrar yükseldiği; anılan ithalatın pazar payının 2015 yılında düşüp 2016 yılında yükseldiği görülmüştür.

(4) YÜD’ün pazar payının inceleme dönemi boyunca arttığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, 2016 yılında YÜD’ün pazar payındaki artışın Almanya ve İsveç menşeli ithalatın pazar paylarındaki artıştan daha düşük olduğu anlaşılmıştır.

(5) Almanya ve İsveç menşeli ithalatın inceleme döneminde YÜD’ün yurt içi satış fiyatları üzerinde kırılma meydana getirmediği, ancak artan oranlarda baskı meydana getirdiği tespit edilmiştir.

(6) İnceleme döneminde, YÜD’ün üretiminde, yurt içi satışlarında, kapasite kullanım oranında, stoklarında ve istihdamında 2015 yılında bir önceki yıla göre yükseliş, 2016 yılında ise düşüş yaşandığı tespit edilmiştir.

(7) YÜD’ün şikâyet konusu ürüne ilişkin birim ticari maliyetinin inceleme döneminde önemli oranda arttığı, yurt içi satış fiyatlarının maliyetinin altında kaldığı ve dolayısıyla kârlılığının dönem boyunca negatif olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, YÜD’ün yurt içi satışlarında maruz kaldığı zararın inceleme dönemi boyunca artış gösterdiği anlaşılmıştır.

(8) Almanya ve İsveç’in şikâyet konusu üründe önemli miktarda üretim ve ihracat kapasitesine sahip olduğu görülmüştür.

(9) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD üzerinde maddi zarar/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Almanya ve İsveç menşeli 2836.99.90.10.00 GTİP’li “sodyum perkarbonatlar”a yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No: 63 06530 Çankaya/ANKARA

Faks:+90 312 204 86 33

E-posta: dms267@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın