Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30017

Türkiye Noterler Birliğinden:

MADDE 1 – 18/9/1990 tarihli ve 20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “veya onaysız tüm” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) 1512 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince yapılan imza onaysız tebligat işlerine ilişkin işlem kâğıtlarını (Azilnameler ile Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesine İlişkin İhtarlar hariç),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 – Noterlik işlemlerinin A, B, C ve D gruplarına ayrılarak mahsus cilbentlerinde saklanması zorunludur.

Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan işlemlerin gruplandırma şekline ve saklama süresine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına 1/4/2017 tarihinden itibaren başlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi 1/4/2017 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmeliği Türkiye Noterler Birliği Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın