İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579 (1.Mükerrer)

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eşyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 8 inci maddesinin birinci fık- rasının (c) bendine, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Ba- kanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Proto- kolü Londra Değişikliklerine, 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bu- lunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Mad- delere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişikliklerine, 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Ka- nun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişikliklerine, 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Pro- tokolü Pekin Değişikliklerine, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmesine, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

c) Askıya Alma Sistemi: 64 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ürünlere, sınırlı veya sınırsız miktarlarda, geçici bir dönem için geçerli olmak üzere tanınan gümrük vergisi muafiyetine ilişkin düzenlemeler bütününü,

ç) Ayrıcalıklı Ticari Anlaşma: Belirli bir ürünün ticaretini sadece anlaşmaya taraf fir- malara münhasır kılan her türlü anlaşmayı,

d) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

e) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubunu,

f) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

g) T.P: Gümrük Tarife Pozisyonunu,

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın