altinoz.com.tr

İhalenin Feshini Şikayet Yolu ile Talep Eden İlgili, Vaki Yolsuzluk Neticesinde Kendi Menfaatlerinin Muhtel Olduğunu İspata Mecburdur

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2018/12005
Karar No : 2019/842
Tarih : 23.01.2019

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR :

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

Şikayetçi hissedar vekili icra mahkemesine başvurusunda; sair iddiaları yanında satış ilanı ve kıymet takdiri raporunun vekil edeni …’ya usulüne uygun tebliğ edilmediğini iddia etmiştir. Mahkemece satış ilanı ve kıymet takdiri raporunun usulüne uygun tebliğ edilmediği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verilmiş, hüküm ihale alıcısı tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nun 128/a maddesi uyarınca kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Kıymet takdir raporu ve satış ilanı mahkemenin de kabulünde olduğu gibi şikayet eden …’ya usulüne uygun tebliğ edilmediği ve takip dosyasında da şikayetçinin kıymet takdirine muttali olduğuna dair herhangi bir işlem bulunmadığı için, kıymet takdirine ilişkin hususların ihalenin feshi davası sırasında mahkemece değerlendirilmesi gerekmektedir.

İİK’nun 134/8. maddesinde; “İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur” düzenlemesi yer almaktadır.

Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre satış bedelinin muhammen bedelin üzerinde olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.

Her ne kadar somut olayda, feshi istenilen taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde satıldığı görülmekte ise de satış ilanı ve kıymet takdiri tebliğlerinin usulsüz olduğu ve şikayetçinin kıymet takdirine itiraz ettiği anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazlar konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, 146 ada 22 parsel numaralı ihale konusu taşınmazın değerinin belirlendiği keşif tarihi olan 07.11.2015 tarihi esas alınmak suretiyle tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi, muhammen bedelin altında olması halinde ise zarar unsuru oluşmayacağından ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, anılan husus gözardı edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :

İhale alıcısının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.