altinoz.com.tr

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31870

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

MADDE 1- 28/4/2021 tarihli ve 31468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

 a) Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, 50 GT ile 5.000 GT arası, hurdaya ayrılacak ticari gemi, deniz ve içsu araçlarından 20 yaş ve üzeri olanları,

b) Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında veya içsularda sefer yapan ana sevk sistemini çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek 50 GT üzeri ticari gemi, deniz ve içsu araçlarını,

kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Gemi: Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı kendiliğinden hareket etme imkânı bulunmasa da tahsis edildiği amaca uygun olarak yüzme özelliği bulunan her türlü gemi, deniz ve içsu aracını,”

“e) Hurda fiyatı: Londra Metal Borsası internet sayfasında ilan edilen Türkiye için navlun dahil hurda çelik kapanış fiyatlarına ilişkin listedeki 1 aylık kontrat değeri baz alınarak belirlenecek ton başına döviz cinsinden başvuru tarihindeki hurda fiyatını,”

“ğ) Klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca tanınmış kuruluşu,”

“m) Dönüşüm maliyeti: Makine dönüşüm için yapılan proje, klas kuruluşu, işçilik ve yeni makinenin KDV dahil bedelini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en fazla beş adet gemi için, yaşı en büyük olan gemiden başlamak üzere” ibaresi “toplam 25.000 GT’yi geçmemek üzere en fazla on adet gemi için; yaşı, tonajı ve sefer bölgesi dikkate alınarak” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu teşvik tutarı, yeni inşa edilecek geminin fosil yakıt kullanması halinde bir buçuk katı, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanılması halinde ise iki buçuk katı olarak tespit edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Denize Elverişlilik Belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya İçsuya Elverişlilik Belgesi” ibaresi eklenmiştir.

“Takyidat bulunması halinde tüm hak sahiplerinin muvafakati ile başvuru yapılabilir. Muvafakatin belgelendirilmesi ve noterden onaylatılmış olması gerekir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ticari amaçlı olarak 50 GT üzeri inşa edilecek yeni gemi, deniz ve içsu aracının cinsi Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan gemi sicili için gemi cinsleri tanımlamaları listesinde yer almalıdır.”

“(4) Yeni inşa edilen geminin Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydını müteakip en az beş yıl süresince klas kuruluşu tarafından düzenlenen klas sertifikalarına sahip olması gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeni inşa olunan gemi üzerine, ödeme yapılmadan önce kullandırılacak teşvik tutarı kadar birinci derece ve birinci sıradan döviz cinsinden ipotek konulur veya aynı tutarda Bakanlık lehine kayıtsız, şartsız banka teminat mektubu düzenlenerek teslim edilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teşvikten yararlanma öncesinde, sırasında veya sonrasında bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması halinde, yararlanıcı için ödenen teşvik tutarı, ödeme tarihinden itibaren 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun uyarınca hesaplanacak faiziyle birlikte rızaen geri alınır, bunun mümkün olmaması halinde; varsa gemi ipoteği 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir veya banka teminat mektubu paraya çevrilir.”

“(5) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigorta belgelerinin yenilenmesini müteakip otuz gün içerisinde İdareye bildirilmemesi durumunda yeni inşa edilen geminin Denize Elverişlilik Belgesi veya İçsuya Elverişlilik Belgesi askıya alınır.

(6) İdare yükleniciyi, hurdaya ayrılacak ve yeni inşa edilecek gemiyi her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Bakanlık, denetim yapmak üzere merkez teşkilatı veya bölge liman başkanlıklarından denizcilik uzmanı ve denizcilik sörvey mühendisi kadrolarında bulunan personel ile mühendis kadrosunda bulunanlardan gemi inşa mühendisliği fakültesinden mezun olanlar veya bunların sıralı amirleri arasından gerektiği kadar personeli görevlendirir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Makine değişimine ilişkin hususlar

EK MADDE 1- (1) Enerji kaynağını fosil yakıttan alternatif çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek gemilerin donatanları sadece bu madde hükümlerine tabidir.

(2) Donatanlar aşağıdaki belgeler ile İdareye başvuruda bulunurlar:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Klas kuruluşundan veya bölge liman başkanlığından onaylı gemi makine dönüşüm projesi.

c) Yüklenici tarafından dönüşüm maliyetini gösteren proforma fatura aslı.

(3) İdare tarafından kabul edilen başvurular için donatanlara uygunluk yazısı verilir. Ancak uygulama aşamasında gemi makine dönüşüm projesinde meydana gelen değişiklikler için İdareden onay alınması gerekir.

(4) İdare tarafından uygun görülen gemi makine dönüşüm projesinin 6 ay içerinde tamamlanması gerekir. Süresinde tamamlanamayan projeler için İdare tarafından 3 ay ilave süre verilebilir. Süresinde tamamlanamayan projeler için ödeme yapılmaz.

(5) Dönüşümü yapılan gemilerin donatanları ödeme yapılması için aşağıdaki belgeler ile İdareye başvuruda bulunurlar:

a) Ödeme talebi dilekçesi.

b) Klas kuruluşundan onaylı gerçekleşme raporu.

c) Dönüşümü gerçekleştiren yüklenici tarafından sadece dönüşüm masrafı için düzenlenmiş faturanın aslı.

(6) Süreci uygun olarak tamamlanan gemilerin donatanlarına dönüşüm maliyetinin %25’i Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden Türk Lirası olarak ödenir.

(7) Yapılan ödemeler haricinde, klas kuruluşu, yüklenici ve donatan Bakanlıktan ayrıca bir ücret veya sair hak ve alacak talep edemez.

(8) Yüklenici tarafından İdareye yanlış bilgi verilmesi halinde meri mevzuat hükümleri çerçevesinde İdari yaptırım uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde İdareye başvurabilir. Sonraki yıllarda 5 inci maddenin birinci fıkrası hükmünde belirlenen tarihlerde başvuru yapılır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.